Nie ma zagrożenia, że pieniądze przeznaczane na realizację programów skierowanych do osób z dysfunkcjami zdrowotnymi będą zabierane na wypłatę 13 świadczeń emerytom i rencistom. Takie zapewnienie padło z ust Stanisława Szweda, wiceministra rodziny, pracy i polityki społecznej podczas wczorajszego posiedzenia komisji finansów publicznych.
Jej członkowie zajmowali się złożonym przez posłów PiS projektem nowelizacji ustawy z 23 października 2018 r. o Solidarnościowym Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (Dz.U. poz. 2192 ze zm.). Zakłada on przekształcenie działającego od początku br. SFWON, w ramach którego są finansowane m.in. usługi opiekuńcze, opieka wytchnieniowa oraz świadczenie uzupełniające 500+, w Fundusz Solidarnościowy (FS) oraz dodanie mu nowych zadań. Chodzi o finansowanie 13. emerytur (a w przyszłości również 14. świadczenia) oraz rent socjalnych i zasiłków pogrzebowych wypłacanych po śmierci osób, które je otrzymywały. Środki na ich wypłatę mają pochodzić z dotacji budżetowej oraz zaciąganych przez FS pożyczek, w tym z Funduszu Rezerwy Demograficznej.
Ta propozycja wzbudziła ogromne kontrowersje w środowisku osób niepełnosprawnych, którzy przedstawiali swoje stanowisko w trakcie posiedzenia komisji.
– Pieniądze gromadzone w SFWON miały być zagwarantowane dla osób niepełnosprawnych. Jednak projekt nowelizacji w kształcie, jaki został złożony, takiej gwarancji nie daje. Nie wiadomo, jaka będzie przyszłość realizowanych obecnie programów. Dlatego powinien znaleźć się w niej zapis, który przesądzi, że pieniądze te nie będą wydawane wbrew pierwotnemu celowi – mówił Adam Zawisny z Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną.
Sławomir Besowski z Fundacji Centrum Praw Osób Niepełnosprawnych, dodał, że powstanie SFWON obudziło duże nadzieje na rozwijanie usług społecznych służących niezależnemu życiu, tymczasem teraz nie ma pewności, czy programy będą kontynuowane lub rozszerzane.
– Nie ma żadnych obaw o to, że jakiekolwiek środki zostaną zabrane osobom niepełnosprawnym. Wręcz przeciwnie, będą dołożone pieniądze, aby je wspierać – przekonywał Stanisław Szwed.
Nie uspokoiło to jednak przedstawicieli strony społecznej, która wskazywała, że w FS potrzeby osób niepełnosprawnych będą ostatnie w kolejce do spełnienia, bo najważniejsze będzie w nim wypłacanie świadczeń dla emerytów i rencistów.
Z kolei posłowie opozycji podnosili zarzuty, że projekt narusza dyscyplinę finansów publicznych i powinien być omawiany na forum komisji polityki społecznej i rodziny. Ponadto wnioskowali o przeprowadzenie wysłuchania publicznego. Natomiast sejmowi legislatorzy zwracali uwagę, że projekt w zakresie 13. świadczenia dla emerytów odnosi się do formy wsparcia, która nie istnieje w obowiązującym porządku prawnym, należałoby więc go uzupełnić o odpowiednie przepisy. Urszula Rusecka z PiS, zapowiedziała, że ta kwestia zostanie poprawiona na etapie składania poprawek w drugim czytaniu.
Etap legislacyjny
Projekt ustawy rozpatrywany przez komisję