Zawieranie umów na przewożenie pacjentów między placówkami medycznymi oraz transport noworodków umożliwia opublikowane wczoraj zarządzenie prezesa NFZ.
Świadczenia udzielane przez zespół transportu medycznego to nowa pozycja w koszyku Narodowego Funduszu Zdrowia, wprowadzona rozporządzeniem ministra zdrowia z 15 lutego 2019 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego (Dz.U. z 2019 r. poz. 401).
W nowym zarządzeniu fundusz określa m.in. zasady organizacji tego rodzaju świadczeń na terenie województwa, zawierania umów w tej sprawie oraz opisuje dokumentację, która powinna być prowadzona przez realizujących je świadczeniodawców.
Zarządzenie precyzuje, że zespół transportu medycznego przewozi pacjentów między szpitalami w stanach chorobowych określonych w rozporządzeniu – w szczególności w przypadkach niewydolności oddechowej wymagającej sztucznej wentylacji, niewydolności układu krążenia, stanach wymagających interwencji chirurgicznej i po zabiegach, a także gdy u pacjenta występują drgawki. Zespół typu „N” transportuje dzieci – w stanach nagłego pogorszenia stanu zdrowia – od urodzenia do ukończenia 4. tygodnia życia, a w przypadkach uzasadnionych medycznie do końca pierwszego roku życia dziecka. Organizuje transport przy użyciu specjalnego inkubatora, np. gdy zachodzi konieczność niezwłocznego wykonania zabiegu w innej placówce lub kontynuacji leczenia gdzie indziej – na zlecenie świadczeniodawcy, u którego hospitalizowany jest pacjent.
W ramach umowy świadczeniodawca musi zapewnić gotowość, utrzymując w miejscu wyczekiwania, w dyspozycji obsadę kadrową, specjalistyczny środek transportu wraz z niezbędnym wyposażeniem w sprzęt i aparaturę medyczną oraz zestaw leków. W składzie zespołów powinny być co najmniej dwie osoby uprawnione do wykonywania medycznych czynności ratunkowych, w tym pielęgniarka systemu. Osoby wyznaczone do obsługi transportu sanitarnego nie mogą w tym samym czasie udzielać świadczeń w innej jednostce.
Zespoły powinny przyjmować w pierwszej kolejności zgłoszenia z obszaru działania, który jest przez nich obsługiwany, z uwzględnieniem stopnia pilności, wynikającego ze stanu zdrowia pacjenta. ©℗