Pracownicze Plany Kapitałowe, to 2 razy szybsze oszczędzanie, gdyż do oszczędności, które na swoim indywidualnym rachunku gromadzi pracownik - dokłada się również pracodawca oraz państwo. Pracodawca i pracownicy przekazują do PPK wpłaty podstawowe oraz dodatkowe – oczywiście, jeśli tak sami postanowią. Z kolei państwo przekazuje wpłatę powitalną oraz dopłatę roczną. Ile pieniędzy pochodzi z tych źródeł? Posłuchaj PODCASTU.

Rolą pracodawcy jest przekazanie do rejestru (rachunku) wpłaty podstawowej w wysokości 1,5 proc. wynagrodzenia brutto. Jeśli zgodzi się na wpłatę dobrowolną, może ona wynieść maksymalnie 2,5 proc. wynagrodzenia brutto. Tu warto zaznaczyć, że wysokość wpływów nie musi być jednakowa dla wszystkich zatrudnionych w firmie. Pracodawca ma prawo wpłaty różnicować, czy to ze względu na długość okresu zatrudnienia osób albo na podstawie regulaminu wynagrodzeń lub zbiorowego układu pracy.

Firma może również zmienić wskazaną wcześniej wysokość wpłaty dodatkowej lub z niej zrezygnować. Pracodawca musi tu jednak pamiętać o procedurze, gdyż zmiana wymaga również zmiany umowy o zarządzanie PPK.

Słuchaj podcastów DGPtalk: Obiektywnie o Biznesie:
Spotify
iTunes
Google Podcast
Strona DGPtalkJaki jest skutek zmiany wysokości opłaty dodatkowej? Obowiązuje ona od miesiąca następującego po miesiącu, w którym została dokonana zmiana.

Przepisy ustawy o PPK dają pracodawcy swobodę w określaniu wysokości wpłaty dodatkowej. To nie oznacza jednak całkowitej dowolności. Eksperci w zakresie wdrażania PPK sugerują, że bezpiecznym kryterium, według którego pracodawca może wprowadzić różne wysokości wpłat dla swoich pracowników, jest ich staż pracy. Inne kryteria, muszą zostać określone czy to w regulaminie wynagradzania, czy w zbiorowym układzie pracy.

Firma ustalając zasady różnicowania wpłat dodatkowych musi pamiętać o zakazie dyskryminacji w zatrudnieniu. Np., nie może przez nią zostać przyjęte, że personelowi zatrudnionemu w niepełnym wymiarze czasu pracy będzie przysługiwała wpłata dodatkowa w wysokości 1 proc., a pozostałym pracownikom w wysokości 2 proc. wynagrodzenia brutto.

Pracodawca i pracownik muszą wiedzieć, że dokonywane wpłaty przez firmę nie są wliczane do wynagrodzenia stanowiącego podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Wpłata do PPK jest zwolniona z naliczania składek na rzecz ZUS.

Wpłaty to dodatkowy przychód pracownika, jest więc od nich normalnie naliczany podatek dochodowy. Zatem dla środków pieniężnych, które pracodawca zdecyduje się przekazać na PPK w minimalnej wysokości 1,5 proc. wynagrodzenia brutto, realny koszt poniesiony przez pracodawcę wyniesie od ok. 1 proc do ok. 1,2 proc. w zależności od wysokości dochodów pracownika.

Jakie zatem są obowiązki pracodawcy przy przekazywaniu wpłat? Musi on obliczać i przekazywać do wybranej przez siebie instytucji finansowej wpłaty zarówno swoje jak i obliczać, potrącać i przekazywać wpłaty finansowane przez pracownika.