Radni nie mogą wymagać dołączenia przez właściciela żłobka do wniosku o udzielenie dotacji dokumentu potwierdzającego, że jego placówka jest zarejestrowana w gminie. Samorząd sam ma dostęp do takiej informacji.
Taką nieprawidłowość stwierdziła Regionalna Izba Obrachunkowa (RIO) w Poznaniu, która unieważniła niektóre zapisy uchwały rady miejskiej w Gostyniu określającej wysokość oraz zasady ustalania i rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki i kluby dziecięce. Zastrzeżenia RIO dotyczyły regulacji wskazującej, że do wniosku o przyznanie dofinansowania należy dołączyć zaświadczenie o dokonaniu wpisu do rejestru żłobków i klubów dziecięcych. Co do zasady jest bowiem tak, że prowadzenie placówki dla maluchów jest działalnością gospodarczą regulowaną, która wymaga uzyskania wpisu do rejestru, który jest prowadzony przez wójta (burmistrza lub prezydenta miasta).
Reklama
Jednak w ocenie RIO taki wymóg stanowi naruszenie art. 220 par. 1 pkt 2 lit. a ustawy z 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.). Zgodnie z tym przepisem organ administracji publicznej nie może żądać zaświadczenia ani oświadczenia na potwierdzenie stanu prawnego lub faktów, jeśli możliwe jest ich ustalenie na podstawie posiadanych przez niego ewidencji, rejestrów lub innych danych.
Ponadto organ kontroli zakwestionował zapisy uchwały odnoszące się do terminu wnioskowania o dotację. Rada postanowiła, że warunkiem jej uzyskania jest złożenie wniosku do 30 września roku poprzedzającego rok, na który ma być udzielone wsparcie. Jednocześnie termin ten nie dotyczy żłobków po raz pierwszy ubiegających się o dotację, one będą miały na to czas do 31 grudnia. Zdaniem RIO tak sformułowane postanowienia naruszają art. 60 ust. 2 ustawy z 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 409 ze zm.), który zawiera upoważnienie dla radnych do wydania uchwały w sprawie dotacji. Zwraca uwagę, że rodzice mają prawo zgłaszać dzieci do objęcia opieką w żłobku lub klubie dziecięcym od następnego roku, także po 30 września roku poprzedniego. Co więcej celowy charakter dofinansowania przysługującego na podstawie art. 60 ustawy oznacza, że jest ona przyznawana na realizację zadań związanych z zapewnianiem opieki nad dziećmi. Prowadzący żłobki nie są więc zobowiązani do wyprzedzającego planowania liczby dzieci, które będą objęte opieką, lecz mogą się ubiegać o dotację w każdym czasie w ciągu roku budżetowego.

orzecznictwo

Uchwała nr 20/1184/2019 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z 8 października 2019 r. www.serwisy.gazetaprawna.pl/orzeczenia