Prokonstytucyjna wykładnia przepisów pozwala przyznać świadczenie pielęgnacyjne osobie, która jest rodzicem zastępczym niezawodowym, bo wykonuje takie same obowiązki jak opiekun zastępczy spokrewniony, który ma do niego prawo.
Tak stwierdził Wojewódzki Sąd Administracyjny (WSA) w Gorzowie Wielkopolskim, który rozpatrywał skargę dotyczącą świadczenia pielęgnacyjnego. Wniosek o jego przyznanie złożyła kobieta, która od 2005 r. na podstawie postanowienia sądu rejonowego została ustanowiona rodziną zastępczą niezawodową dla niepełnosprawnego dziecka. Gmina wydała decyzję odmawiającą wsparcia, powołując się na brzmienie art. 17 ust. 1 pkt 3 ustawy o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2220 ze zm.), który wskazuje, że świadczenie pielęgnacyjne przysługuje osobie będącej rodziną zastępczą spokrewnioną z dzieckiem oraz na treść ust. 5 pkt 2 lit. b tego samego artykułu. Zgodnie z tym przepisem wsparcie za opiekę nie należy się, gdy osoba niepełnosprawna została umieszczona w pieczy zastępczej – z wyjątkiem rodziny zastępczej spokrewnionej.