Szpital, dla którego subsydia płacowe nie stanowią pomocy publicznej, może otrzymać je bez konieczności udowadniania, że w wyniku przyjęcia do pracy osoby niepełnosprawnej doszło u niego do wzrostu zatrudnienia.
Tak wynika z odpowiedzi Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) udzielonej dla Ogólnopolskiej Bazy Pracodawców Osób Niepełnosprawnych (OBPON.org.). Co do zasady jest tak, że jednym z podstawowych warunków uzyskania przez pracodawcę prowadzącego działalność gospodarczą dopłaty do pensji pracownika z dysfunkcją zdrowotną jest wykazanie efektu zachęty. Wymagają tego unijne przepisy, które traktują dofinansowania jako pomoc publiczną. Sam efekt zachęty można osiągnąć na dwa sposoby – metodą ilościową lub jakościową. Ta pierwsza polega na wykazaniu, że w miesiącu rozpoczęcia pracy przez osobę niepełnosprawną doszło do wzrostu zatrudnienia ogółem w stosunku do średniego stanu zatrudnienia w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Metoda jakościowa sprowadza się do zatrudnienia pracownika na wakat zwolniony w okolicznościach wskazanych w przepisach ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1172 ze zm.). W przypadku wykazywania efektu zachęty ważne jest też, aby w momencie podpisywania umowy o pracę firma dysponowała orzeczeniem o niepełnosprawności pracownika.
OBPON.org. w swoim pytaniu przedstawił sytuację pracodawcy, którym jest Specjalistyczny Psychiatryczny Zespół Opieki Zdrowotnej. Zatrudnił on pracownika, który w momencie przyjmowania do pracy nie przedstawił orzeczenia potwierdzającego dysfunkcję zdrowotną. Dostarczył je dopiero po trzech miesiącach i wynikało z niego, że zostało wydane przed datą zatrudnienia. Jednocześnie dla tego pracodawcy dofinansowania nie stanowią pomocy publicznej i w związku z tym OBPON.org zapytał, czy w takich okolicznościach będzie mu przysługiwała dopłata do pensji tej osoby.
PFRON wyjaśnił, że pracodawcy, dla których dofinansowania do wynagrodzeń nie są pomocą publiczną, są zwolnieni z wykazywania efektu zachęty. Dlatego sytuacja związana z późniejszym przedstawieniem orzeczenia o niepełnosprawności nie będzie miała znaczenia. Przy czym szpital będzie miał prawo do dopłat od daty dostarczenia dokumentu wskazującego na niepełnosprawność pracownika.