Powiadomiłem PIP o niewypłaceniu mi przez szefa wynagrodzenia za pracę za wrzesień br. W trakcie kontroli inspekcji pracy mój przełożony stwierdził, że brak płatności wynika z przejściowych kłopotów finansowych. Inspektor nie wydał jednak nakazu zapłaty i skierował mnie do sądu pracy. Czy postąpił słuszne?
W razie stwierdzenia naruszenia przepisów prawa pracy lub dotyczących legalności zatrudnienia właściwe organy Państwowej Inspekcji Pracy są uprawnione m.in. do nakazania pracodawcy wypłaty należnego wynagrodzenia za pracę, a także innego świadczenia przysługującego pracownikowi. Nakazy w tych sprawach podlegają natychmiastowemu wykonaniu.
Zwrot „należne” uposażenie, ewentualnie „inne świadczenie”, oznacza, że inspektor PIP ma prawo wydać taki nakaz tylko wtedy, gdy dana sytuacja nie budzi żadnej wątpliwości. Zatem w razie jakiegokolwiek sporu na linii zatrudniający – podwładny w zakresie wypłaty (np. co do jej wysokości czy w ogóle zasadności) omawiany nakaz nie może zostać wydany. Spór ten nie może jednak dotyczyć oczywistego, wynikającego z prawa pracy, obowiązku wypłaty.
Nakaz zapłaty wynagrodzenia lub innego świadczenia jest decyzją, której wydanie musi być poprzedzone zbadaniem stanu faktycznego i ustaleniem, że pracodawca naruszył prawo pracy wskutek niewypłacenia należnego wynagrodzenia za pracę lub innego wymagalnego świadczenia.
Reklama
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku w wyroku z 20 lutego 2014 r., sygn. III SA/Gd 1063/13, wskazał, że: „(...) aby nakaz mógł zostać wydany, obowiązek objęty nakazem musi być wymagalny i bezsporny. Gdyby bowiem zasadność wypłaty świadczeń budziła wątpliwości, jedynym organem kompetentnym do weryfikacji spornych roszczeń ze stosunku pracy jest sąd powszechny”. Natomiast WSA w Opolu w wyroku z 18 lutego 2014 r., sygn. II SA/Op 3/14, stwierdził, że „(...) istota nakazu zapłaty wynagrodzenia sprowadza się jedynie do skłonienia pracodawcy, aby ten wypełnił ciążący na nim obowiązek wówczas, gdy obowiązek ten jest wymagalny”.
Odpowiadając więc na pytanie czytelnika, postępowanie inspektora pracy nie było prawidłowe. Pomiędzy zatrudniającym a podwładnym nie zaistniał bowiem spór na tle zasadności wypłaty wynagrodzenia za pracę. Inspektor pracy niesłusznie zatem skierował czytelnika do sądu pracy.
Podstawa prawna
Art. 11 pkt 7, art. 21 oraz art. 33 ust. 1 pkt 1 ustawy z 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 623).