Możliwość skorzystania z preferencji w opłacaniu składek na ubezpieczenia społeczne nie powinna być limitowana – uważa Związek Przedsiębiorców i Pracodawców.
Takie ograniczenie znalazło się w projekcie ustawy o nowelizacji ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej. Dokument zakłada zmiany w sposobie opłacania małego ZUS-u przez przedsiębiorców uzyskujących niskie dochody. Projekt ustawy nie tylko modyfikuje formułę małego ZUS, ale też rozszerza jego zakres.
Zgodnie z nowymi przepisami z rozwiązania będą mogli skorzystać przedsiębiorcy, których przychód za poprzedni rok nie przekraczał 120 tys. zł, a miesięczny dochód – 6 tys. zł.
Obniżone składki mogą być opłacane maksymalnie przez 36 miesięcy w ciągu ostatnich 60 miesięcy kalendarzowych prowadzenia działalności.
Krytycznie do wprowadzonego ograniczenia podchodzi ZPP.
W ocenie organizacji, trudno zrozumieć, dlaczego projektodawca zdecydował się utrzymać czasowy charakter preferencji. Jest to rozwiązanie absolutnie pozbawione racjonalnego uzasadnienia, szczególnie wziąwszy pod uwagę katalog podmiotów, do których adresowana jest ulga.
Nie przekonuje ich też argument, że czasowe ograniczenie preferencji ma w założeniu stymulować firmy do rozwoju.
ZPP ma również uwagi odnośnie progu przychodów, który uprawnia do skorzystania z ulgi. W jego ocenie na aprobatę zasługuje to, że próg ten został istotnie, bo około dwukrotnie, podniesiony. Jednocześnie wątpliwości budzi określenie go w sposób kwotowy. Przedsiębiorcy uważają, że wskazane na sztywno wskaźniki z reguły pozostają na tym samym poziomie przez długie lata.
Dlatego postulują wpisanie do ustawy mechanizmu wiążącego próg przychodów uprawniający do ulgi z jakimkolwiek wskaźnikiem ulegającym corocznej korekcie.
Etap legislacyjny
Projekt w konsultacjach