Przepisy dotyczące uzyskiwania dofinansowań do wynagrodzeń pracowników z dysfunkcjami zdrowotnymi wywołują rozbieżności interpretacyjne i są niedostosowane do realiów funkcjonowania pracodawców. Dlatego Adam Abramowicz, rzecznik małych i średnich przedsiębiorców (RMiŚP) proponuje ich modyfikację.
Pierwszy z postulatów dotyczy określonej w art. 2 pkt. 4a ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1172 ze zm.) definicji kosztów płacy. Zalicza się do nich wynagrodzenie brutto oraz finansowane przez pracodawcę obowiązkowe składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i wypadkowe oraz na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Rzecznik chce doprecyzować, że koszty te odnoszą się wyłącznie do pracowników niepełnosprawnych.
Z tą zmianą powinna wiązać się modyfikacja art. 26a ust. 1a1 pkt 3 ustawy. Dziś przepis ten przewiduje, że dopłaty do pensji nie należą się pracodawcy, gdy ponosi on koszty płacy z opóźnieniem ponad 14 dni (wyjątek dotyczy składek odprowadzanych do ZUS, które mogą być dopłacone po terminie, jeśli nie przekraczają 2 proc. ich wysokości za dany miesiąc). Zdaniem RMiŚP tu też konieczne jest dodanie, że dotyczy to niepełnosprawnych pracowników.
Dzięki temu nie dochodziłoby do sytuacji, w których Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) domaga się od pracodawców zwrotu dofinansowań do wynagrodzeń nawet wtedy, gdy nieterminowo zostały zapłacone składki za pracowników bez dysfunkcji. Rzecznik już 2 września br. zwrócił się do minister rodziny o wydanie objaśnień, czy pojęcie terminowego ponoszenia kosztów płacy odnosi się do niepełnosprawnych czy do wszystkich pracowników, ale nie otrzymał odpowiedzi.
Trzecia propozycja dotyczy art. 49f ustawy. Zakłada on możliwość uzyskania przez firmę umorzenia w części lub całości należności wobec PFRON, jeśli jest to uzasadnione jego ważnym interesem lub interesem publicznym lub gdy przemawiają za tym ważne względy gospodarcze lub społeczne. Ulga może być zastosowana tylko do pieniędzy przyznanych na opłacenie składek niepełnosprawnym rolnikom oraz osobom prowadzącym działalność gospodarczą oraz do odsetek od nienależnie pobranych dofinansowań do wynagrodzeń (pod warunkiem spłaty kwoty głównej). W ocenie rzecznika pracodawca powinien mieć prawo do ubiegania się o umorzenie również samych dopłat.