Jesteśmy firmą 250+. Niedawno podpisaliśmy umowę o zarządzanie i umowę o prowadzenie pracowniczych planów kapitałowych (PPK) z wybraną instytucją finansową. Chcielibyśmy wiedzieć, czy możemy ją zmienić? A jeśli tak, to czy wybierając nową, ponownie musimy konsultować się ze stron pracowniczą?
DGP
Tak, ustawa o PPK dopuszcza możliwość zmiany instytucji wybranej do zarządzania PPK, nie narzuca przy tym ram czasowych. Wypowiedzenie umowy możliwe jest jednak dopiero wtedy, gdy pracodawca zawrze umowę o zarządzanie PPK z nową instytucją finansową. Chodzi o to, by zapobiec sytuacji w której podmiot zatrudniający, który jest zobowiązany do prowadzenia PPK, nie ma zawartej umowy w tej sprawie, a uczestnicy PPK stracą ciągłość oszczędzania.
Jeśli zatem pracodawca zdecyduje się zmienić instytucję prowadzącą PPK, powinien zawrzeć nową umowę, a dopiero później wypowiedzieć aktualną. Co ważne, wcześniej powinien przejść przez proces wyboru instytucji finansowej i zastosować się do przepisów art. 7 ust 3 i 4 ustawy o PPK, tj. wybrać ją właśnie w porozumieniu ze stroną pracowniczą. Szczegółowy tryb postępowania w sytuacji wypowiedzenia umowy określa art. 12 ustawy o PPK. Zgodnie z tym przepisem – nie później niż w terminie siedmiu dni od zawarcia nowej umowy – pracodawca:
  • zawiera w imieniu i na rzecz zatrudnionych umowę o prowadzenie PPK, jeżeli miały one zawartą umowę w dniu poprzedzającym dzień zawarcia przez podmiot zatrudniający nowej umowy;
  • informuje osoby zatrudnione, które miały zawartą umowę o prowadzenie PPK w dniu poprzedzającym dzień zawarcia umowy z nową instytucją, o obowiązku złożenia w ich imieniu wniosku o wypłatę transferową środków zgromadzonych na dotychczasowym rachunku PPK (z poprzedniej instytucji finansowej do nowej). Jeśli pracownik nie chce przenosić pieniędzy, powinien w ciągu siedmiu dni od otrzymania tej informacji poinformować pracodawcę o braku zgody na taki transfer (informacja powinna mieć formę pisemną). Wówczas środki zgromadzone na dotychczasowym rachunku PPK pozostają na nim do czasu ich wypłaty, wypłaty transferowej lub zwrotu. Jeśli takiego sprzeciwu ze strony pracownika nie będzie, pracodawca składa wniosek o transfer w imieniu osoby zatrudnionej i za pośrednictwem podmiotu zarządzającego nową instytucją finansową.

    Zobacz również:

    Kiedy i jak pracownik może wypłacić środki z PPK?
Powyższe oznacza, że przy zmianie dostawcy PPK pracodawca będzie w jednym czasie stroną dwóch umów. Wpłaty do PPK będą jednak przekazywane do nowej instytucji finansowej dopiero po rozwiązaniu umowy z dotychczasową instytucją. W sytuacji wypłaty wynagrodzenia należnego pracownikowi za okres, w którym podmiot zatrudniający był związany umową o zarządzanie PPK z poprzednią instytucją finansową, ale wypłacanego w okresie po rozwiązaniu z nią umowy, wpłaty do PPK należy przekazać do nowej instytucji.
Czytaj też w tygodniku dla prenumeratorów Kadry i Płace