Po upływie 3 miesięcy od zmiany miejsca zatrudnienia pracownik zostaje zapisany do Pracowniczych Planów Kapitałowych oferowanych przez nowego pracodawcę. Zatrudniony może jednak nie zgodzić się na transfer środków ze starego rachunku PPK.

Zmiana pracodawcy a konto PPK

Zmiana pracodawcy wiąże się z założenia ze zmianą PPK. Zatrudniony zostaje zapisany do Pracowniczych Planów Kapitałowych oferowanych przez nowego pracodawcę po trzech miesiącach świadczenia pracy na jego rzecz. Nie ponosi przy tym żadnych kosztów w związku z transferem oszczędności między kontami PPK.

Pozostanie w dotychczasowym PPK

Pracownik ma prawo pozostać w PPK poprzedniego pracodawcy, np., jeśli uzna, że prowadząca je instytucja finansowa umożliwi mu efektywniejsze oszczędzanie. O podjęciu takiej decyzji musi poinformować obecnego zatrudniającego. Warto przy tym pamiętać, iż państwowe dopłaty roczne będą wnoszone na rachunek założony najpóźniej, zostaną więc skierowane do rachunku prowadzonego przez nowego pracodawcę.

Jeden pracownik może mieć kilka kont PPK

Pracownik nie musi posiadać wyłącznie jednego konta PPK. Może dojść do sytuacji, gdy będzie uczestniczył w wielu Pracowniczych Planach Kapitałowych. Wystarczy, że zmieni miejsce zatrudnienia kilkukrotnie, za każdym razem odmawiając transferu środków na nowy rachunek.