O tym, ile zarabiają członkowie zarządów i rad nadzorczych w spółkach notowanych na GPW w Warszawie, dowiemy się wkrótce z ich stron internetowych. A dokładnie z zamieszczonych tam polityk wynagrodzeń. Obowiązek ich posiadania i wdrożenia przewiduje projekt regulacji wdrażających przepisy unijne.

Warunki dyktuje dyrektywa SRD II

Obecnie w Sejmie toczą się prace nad ustawą implementującą w polskim porządku prawnym dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/828 z 17 maja 2017 r. zmieniającą dyrektywę 2007/36/WE w zakresie zachęcania akcjonariuszy do długoterminowego zaangażowania, zwaną również dyrektywą w sprawie praw akcjonariuszy II (Shareholder Rights Directive II, dalej także jako SRD II lub dyrektywa). Podstawowym celem unijnej regulacji jest wzmocnienie pozycji akcjonariuszy dużych spó łek działających na rynku regulowanym, co w polskich realiach będzie dotyczyło spółek giełdowych. Dyrektywa zmieni kilka aspektów ich funkcjonowania, wśród których jednym z istotniejszych będzie zapewnienie jawności wynagrodzeń osób zarządzających i nadzorujących te spółki. Przy czym implementacja unijnego aktu do naszego porządku prawnego powinna była nastąpić do 10 czerwca 2019 r. Do tej pory dyrektywę wdrożyło już większość państw członkowskich UE, w Polsce natomiast projekt ustawy implementującej znajduje się obecnie po pierwszym czytaniu w niższej izbie parlamentu (rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz niektórych innych ustaw – druk sejmowy nr 3755).