Niezaliczenie do podstawy wymiaru składek wartości danego świadczenia nie może nastąpić na podstawie dowolnego przepisu – uznał ZUS.
Sprawa dotyczy agencji zatrudnienia, która zajmuje się kierowaniem pracowników do wykonywania pracy tymczasowej na rzecz różnych firm. Na podstawie umowy zawartej z kontrahentem zagranicznym oddelegowani będą za każdy dzień pracy otrzymywać bony żywieniowe SODEXO, do zrealizowania we wskazanych punktach i sieciach handlowych. Bony te byłyby współfinansowane przez pracodawcę i pracownika. W konsekwencji z wynagrodzenia osoby zatrudnionej byłoby dokonywane potrącenie na podstawie jej pisemnej zgody.
Zapis o prawie do bonów żywieniowych zostałby ujęty w regulaminie wynagradzania spółki. Ich wartość będzie stanowić natomiast dla pracowników przychód ze stosunku pracy.
Spółka miała jednak wątpliwości, czy wartość bonu rozumiana jako różnica między ceną jego nabycia przez pracodawcę a kwotą uiszczoną przez osobę zatrudnioną będzie zwolniona ze składek.
W ocenie spółki tak i to na podstawie par. 2 pkt 26 rozporządzenia ministra pracy i polityki socjalnej w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (Dz.U. z 1998 r. nr 161 poz. 1106). Ważne tylko, żeby odpowiedni zapis na ten temat znalazł się w zakładowych przepisach o wynagrodzeniu, świadczenie (bony żywieniowe) miało formę niepieniężną oraz było współfinansowane przez zatrudnionych.
W ocenie spółki wszystkie powyższe warunki zostały spełnione, więc różnica między ceną nabycia przez pracodawcę bonu a kwotą uiszczoną przez pracownika podlega zwolnieniu ze składek.
ZUS miał jednak inne zdanie na ten temat. O wyłączeniu określonego świadczenia z podstawy wymiaru składek decyduje jego charakter.
W przeciwnym wypadku dochodziłoby do sytuacji, gdy dowolne świadczenie podlegałoby wyłączeniu z podstawy wymiaru składek na podstawie dowolnego przepisu. Skoro zatem ustawodawca przewidział możliwość zwolnienia ze składek posiłków na podstawie par. 2 pkt 6 i pkt 11 rozporządzenia, brak jest podstawy, aby wartość posiłków (bonów) wyłączyć na podstawie par. 2 pkt 26, jak chce wnioskodawca. Przepisy rozporządzenia nie podlegają wykładni rozszerzającej i należy je interpretować ściśle.
Decyzja ZUS z 26 września 2019 r. (WPI/200000/43/803/2019)