ZUS oraz pozostałe organy emerytalno-rentowe zaczynają rozpatrywanie wniosków i wydawanie decyzji dotyczących 500+ dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji.
Wprawdzie dokumenty o jego przyznanie można było składać już od 2 września, ale dopiero dziś – kiedy zaczyna obowiązywać ustawa z 31 lipca 2019 r. (Dz.U. poz. 1622), która wprowadza nową formę wsparcia dla osób niesamodzielnych – mogły formalnie ruszyć postępowania administracyjne w ich sprawie. Zgodnie z szacunkami rządu ma być do niej uprawnionych ok. 850 tys. osób. Z najnowszych danych ZUS, który dla większości niepełnosprawnych będzie organem właściwym do przyznania 500+ wynika, że do tej pory wnioski złożyło ok. 170 tys. osób.
Co do zasady świadczenie uzupełniające będzie przysługiwać osobom pełnoletnim, które mają jedno z wymienionych w ustawie orzeczeń, w tym m.in. o niezdolności do samodzielnej egzystencji oraz o całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji. Osoby, które nie mają w ogóle takiego dokumentu lub dysponują orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności wydanym przez powiatowy zespół ds. orzekania, muszą więc razem z wnioskiem złożyć dodatkową dokumentację, która będzie stanowić podstawę do wydania orzeczenia (może ich być nawet 600 tys.).
– Spośród wniosków, które już zostały zarejestrowane, ok. 30 proc. pochodzi od osób mających orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji – informuje Wojciech Andrusiewicz, rzecznik ZUS.
Drugim warunkiem, który trzeba spełnić, aby otrzymać 500+, jest kryterium dochodowe wynoszące 1600 zł. Są do niego wliczane świadczenia pieniężne finansowane ze środków publicznych (głównie emerytury i renty), z wyjątkiem tych, które są wskazane w przepisach ustawy jako wyłączone ze wspomnianego limitu. Dodatkowo do kryterium będzie uwzględniana też kwota świadczenia uzupełniającego. To zaś będzie skutkować tym, że tylko część osób niepełnosprawnych, których świadczenia wynoszą nie więcej niż 1100 zł, będzie otrzymywać nową formę wsparcia w pełnej kwocie, a pozostała w pomniejszonej wysokości.
– Około 60 proc. zarejestrowanych wniosków dotyczy osób pobierających świadczenia do wysokości 1100 zł – wskazuje Wojciech Andrusiewicz.
Na ustalenie prawa do 500+ w przypadku wszystkich wniosków, złożonych do 30 listopada br., zakład będzie miał 60 dni od dnia wyjaśnienia ostatniej okoliczności niezbędnej do wydania decyzji (potem ten czas skróci się do 30 dni). Świadczenie będzie przysługiwać od miesiąca, w którym spełnione zostały warunki do jego przyznania, ale nie wcześniej niż od miesiąca złożenia wniosku.
Etap legislacyjny
Wchodzi w życie 1 października br.