Kodeks pracy różnicuje długość okresu wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony ze względu na staż zakładowy pracownika. Im dłuższym okresem zatrudnienia u danego pracodawcy legitymuje się pracownik, tym dłuższy okres wypowiedzenia obowiązuje przy rozwiązaniu z nim umowy o pracę. Okresy wypowiedzenia wymieniliśmy w tabeli, najdłuższy wynosi trzy miesiące.

Staż zakładowy

Do okresu zatrudnienia wlicza się pracownikowi okres pracy u poprzedniego pracodawcy, jeżeli zmiana pracodawcy nastąpiła w razie przejścia zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę, a także w innych przypadkach, gdy z mocy odrębnych przepisów nowy pracodawca jest następcą prawnym w stosunkach pracy nawiązanych przez pracodawcę poprzednio zatrudniającego tego pracownika.

Okres wypowiedzenia

W praktyce ustalanie okresu wypowiedzenia nie zawsze jest proste. Wątpliwości najczęściej pojawiają się, gdy pracownik osiąga dłuższy staż pracy w okresie biegnącego wypowiedzenia. W takim przypadku zdarza się, że błędnie ustalana jest długość okresu wypowiedzenia - często jest on krótszy niż być powinien. Tymczasem kodeks pracy nie daje żadnych podstaw do odmiennego traktowania okresu wypowiedzenia i pozostałego okresu zatrudnienia pracownika u danego pracodawcy. Uzależnia on jedynie długość okresu wypowiedzenia od stażu zakładowego, przez który należy rozumieć czas od chwili nawiązania stosunku pracy do chwili jego rozwiązania.

W orzecznictwie Sądu Najwyższego podkreśla się, że przy ustalaniu okresu zatrudnienia warunkującego długość wypowiedzenia, nie znajdują zastosowania przepisy kodeksu cywilnego o składaniu oświadczeń woli. Kwestie te należą bowiem do wyraźnej regulacji prawa pracy i nie ma podstaw do cywilnoprawnej ingerencji w zakres ustalania stażu pracowniczego.

Za błąd trzeba zapłacić

Nieprawidłowe ustalenie okresu wypowiedzenia rodzi dla pracodawcy określone konsekwencje. Będzie on bowiem musiał wyrównać pracownikowi utracone wynagrodzenie. Kodeks pracy stoi bowiem na straży interesów pracownika, uprawniając go do rekompensaty w wysokości wynagrodzenia do czasu rozwiązania umowy z prawidłowo ustalonym okresem wypowiedzenia.

Pracownik, któremu pracodawca skrócił okres wypowiedzenia, nie może mieć z tego powodu krótszego stażu pracy. Kodeks pracy statuuje bowiem zasadę, według której w razie zastosowania krótszego okresu wypowiedzenia niż wymagany, umowa o pracę rozwiązuje się z upływem okresu wymaganego.

Ważne!

Przez okres zatrudnienia należy rozumieć czas od chwili nawiązania stosunku pracy do jego rozwiązania

PRZYKŁAD:

ZASADY OBLICZANIA OKRESU WYPOWIEDZENIA

Pracownik zatrudniony na podstawie umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony 29 sierpnia 2007 r. otrzymał od pracodawcy pismo o wypowiedzeniu umowy. Jest on zatrudniony od 15 września 2004 r. Pracodawca jako datę ustania zatrudnienia powinien wskazać 30 listopada 2007 r., przyjmując, że wiąże go trzymiesięczny okres wypowiedzenia. Choć w dniu wręczenia pisma o wypowiedzeniu pracownik nie legitymował się jeszcze trzyletnim okresem zatrudnienia, to jednak będzie miał taki staż już w jego trakcie.

DANUTA KLUCZ

gp@infor.pl

Podstawa prawna

■ Art. 36 par. 1 i art. 49 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 z późn. zm.).