W nowym roku szkolnym w szkołach obowiązywać będzie nowy kanon lektur szkolnych i nowa podstawa programowa z matematyki. Lektury według nowego kanonu będą jednak omawiać tylko uczniowie pierwszych klas. W pozostałych klasach, aż do zakończenia edukacji, będzie realizowany dotychczasowy wykaz. Natomiast zmiany w programie nauczania matematyku obejmą wszystkich. Już szóstoklasiści, a nie gimnazjaliści, będą uczyć się o bryłach obrotowych. Natomiast gimnazjaliści poznają twierdzenie Talesa, o którym wcześniej uczyli się licealiści. W efekcie tych zmian nieaktualne stały się podręczniki do matematyki i języka polskiego.

Religia do średniej

Lekcje religii nie są obowiązkowe. Jednak od tego roku stopień z tego przedmiotu będzie wliczany do średniej ocen. Od niej zaś zależy, czy uczeń otrzyma świadectwo z paskiem, stypendium naukowe, a także ile punktów otrzyma podczas rekrutacji do szkoły ponadgimnazjalnej. Dlatego uczniowie będą musieli zdecydować, czy warto chodzić na religię czy nie.

Komórki wyłączone

Rada pedagogiczna musi określić w statucie szkoły warunki korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych. Większość szkół zwykle nakazuje wyłączenie telefonów, mp3 czy aparatów na lekcjach. Zdarzają się jednak i takie, które zakazują przynoszenia telefonów do szkoły. Resort edukacji podkreśla jednak, że statut nie może całkowicie zabronić korzystania z telefonów na terenie szkoły.

Dotychczas ocena z zachowania nie decydowała o tym, czy uczeń zdał do następnej klasy. Od tego roku szkolnego uczeń, który po raz trzeci z rzędu otrzyma naganną ocenę roczną z zachowania, nie będzie promowany do następnej klasy. Rada pedagogiczna ponadto będzie mogła podjąć uchwałę o pozostawieniu w tej samej klasie ucznia, który drugi raz z rzędu otrzymał naganną ocenę.

Koniec amnestii maturalnej

W 2008 roku, aby zdać maturę, będzie trzeba zdobyć co najmniej 30 proc. punktów z przedmiotów obowiązkowych. Nie będzie już obowiązywała tzw. amnestia maturalna. Uczeń, który nie zdał egzaminu wyłącznie z jednego przedmiotu, będzie mógł jedynie zdać w sierpniu poprawkę (z tego samego przedmiotu i na tym samym poziomie).

Uwaga na angielski

Uczniowie drugich klas gimnazjum muszą przyłożyć się do nauki języka obcego. Będą go musieli zdać na egzaminie gimnazjalnym w 2009 roku. Teoretycznie do wyboru będzie: angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski i włoski. W praktyce jednak uczeń będzie musiał wybrać język, który w danej szkole jest nauczany jako obowiązkowy.

JOLANTA GÓRA

jolanta.gora@infor.pl