Pracownik Służby Leśnej, który otrzymał już świadczenie z tytułu przejścia na rentę, może – po ponownym zatrudnieniu w Lasach Państwowych – nabyć prawo do odprawy emerytalnej.
Sprawa, którą rozpatrywał SN w składzie siedmiu sędziów, dotyczyła pracownika, który był zatrudniony w nadleśnictwie od 1982 r. 24 października 1986 r. przeszedł na rentę inwalidzką, w związku z czym pracodawca wypłacił mu odprawę rentową na zasadach określonych w przepisach płacowych dotyczących wynagradzania osób zatrudnionych w przedsiębiorstwach zgrupowanych w Lasach Państwowych (w kwocie odpowiadającej 150 proc. ówczesnego najniższego wynagrodzenia). Pracownik ten został jednak ponownie zatrudniony w tym samym nadleśnictwie od 1 grudnia 1987 r. i świadczył obowiązki aż do 20 listopada 2015 r. Przeszedł wówczas na emeryturę i rozwiązał stosunek pracy. Z tego tytułu zażądał wypłaty odprawy emerytalnej, przewidzianej ustawą z 28 września 1991 r. o lasach (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 2129 ze zm.). W zależności od stażu pracowniczego jej wysokość odpowiada trzykrotnemu albo sześciokrotnemu wynagrodzeniu należnemu za ostatni miesiąc zatrudnienia. Nadleśnictwo odmówiło, wskazując, że odprawa emerytalno-rentowa przewidziana we wspomnianych przepisach ma charakter jednorazowy, a pracownik już wcześniej (w roku 1986) pobrał ją z tytułu przejścia na rentę inwalidzką.
Spór trafił na wokandę. Sądy I i II instancji przychyliły się do stanowiska pracodawcy i oddaliły powództwo byłego pracownika nadleśnictwa. Były leśnik wniósł więc skargę kasacyjną do SN. Ten powziął istotne wątpliwości w zakresie wykładni przepisów określających zasady nabywania prawa do odprawy emerytalno-rentowej przysługującej pracownikom branży leśnej. Z tej przyczyny Sąd Najwyższy w składzie zwykłym, rozpoznającym skargę kasacyjną, odroczył wydanie orzeczenia i przekazał zagadnienie prawne do rozstrzygnięcia powiększonemu składowi SN.
Ten orzekł, że pracownik, który otrzymał odprawę w związku z przejściem na rentę, może nabyć prawo do odprawy emerytalnej po ponownym nawiązaniu stosunku pracy z tym samym zatrudniającym w sytuacji, gdy według przepisów prawa pracy obowiązujących u tego pracodawcy zatrudnionemu przysługuje jednorazowa odprawa przy przejściu na emeryturę lub rentę (art. 46 ust. 1 pkt 5 ustawy o lasach). Uchwała ta ma istotne znaczenie dla długoletnich pracowników nadleśnictw. Oznacza bowiem, że pracownik Służby Leśnej, który pobrał odprawę rentową w okresie poprzedzającym wejście w życie ustawy o lasach (przed 1 stycznia 1992 r.), a następnie został po raz kolejny zatrudniony w leśnictwie, gdzie świadczył pracę do czasu przejścia na emeryturę, może skutecznie ubiegać się o kolejną odprawę (tym razem emerytalną). Ta ostatnia związana jest z zakończeniem stosunku pracy łączącego podwładnego z jednostką sektora leśnego.

orzecznictwo

Uchwała Sądu Najwyższego w składzie siedmiu sędziów z 29 sierpnia 2019 r. (sygn. akt III PZP 3/19).