20,4 tys. zł będzie wynosić w 2020 r. dofinansowanie do kosztów pobytu uczestnika w warsztacie terapii zajęciowej (WTZ). Z kolei zakład aktywności zawodowej (ZAZ) otrzyma na jednego pracownika 25 tys. zł.
Takie stawki mają znaleźć się w projekcie nowelizacji rozporządzenia z 13 maja 2003 r. w sprawie algorytmu przekazywania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych samorządom wojewódzkim i powiatowym (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 538 ze zm.), który został wpisany do wykazu prac legislacyjnych rządu. WTZ są placówkami, które wspierają osoby niepełnosprawne w zakresie uzyskiwania lub przywracania umiejętności niezbędnych do podjęcia zatrudnienia. Z kolei ZAZ są przedsiębiorstwami, które mogą być tworzone przez samorządy oraz organizacje pozarządowe. Zatrudniają one osoby z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności i umiarkowanym, jeśli stwierdzono u nich autyzm, chorobę psychiczną lub upośledzenie umysłowe.
Działalność warsztatów oraz zakładów jest finansowana z pieniędzy PFRON w formie rocznej dotacji, przysługującej na jednego uczestnika zajęć oraz zatrudnionego. Obecnie wysokość dofinansowania w przypadku WTZ wynosi 17 796 zł, natomiast dla ZAZ jest to 22 tys. zł na osobę. Jednak takie kwoty nie pokrywają całych kosztów działalności tych placówek. Dlatego właśnie w projekcie rozporządzenia mają być określone nowe stawki dofinansowań na kolejne lata, a wyższa dotacja ma zacząć obowiązywać jeszcze w br. I tak dla warsztatu tegoroczna kwota wsparcia ma wzrosnąć do wysokości 18 096 zł. W 2020 r. będzie wynosić 20 496 zł, rok później 21 696 zł, a w 2022 r. i latach następnych wzrośnie do 22 896 zł. Co ciekawe, wyższa dotacja dla WTZ – w 2020 r. i kolejnych latach – była przewidziana w ostatniej, przyjętej przez rząd w 2018 r. nowelizacji rozporządzenia w sprawie algorytmu. Byłaby ona jednak mniej korzystna dla warsztatów, bo niższa od tej, która ma znaleźć się w przygotowywanym teraz przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej projekcie.
Reklama
Natomiast dla ZAZ dotacja w br. ma wzrosnąć o 750 zł (będzie więc wynosić 22 750 zł), a w 2020 r. oraz przyszłych latach będzie to 25 000 zł.
– Bardzo cieszy nas ta zapowiedź. Wprawdzie naszym zdaniem lepszym rozwiązaniem byłoby zapisanie w ustawie stałego mechanizmu waloryzacji tej kwoty, który gwarantowałby jej automatyczny wzrost, ale i tak każda podwyżka dotacji jest dla nas istotna. Zwłaszcza, że przez wiele lat kwota dofinansowania była zamrożona – mówi Ewa Wójcik, prezes Ogólnopolskiego Związku Pracodawców ZAZ.
Dodaje, że znaczącą część kosztów ponoszonych przez zakłady stanowią te związane z wynagrodzeniami, a w ciągu ostatnich lat bardzo poszły one w górę (szczególnie wysokość najniższej pensji). Wyższa dotacja pozwoli więc poprawić kondycję finansową ZAZ.
110 to liczba zakładów aktywności zawodowej
718 to liczba warsztatów terapii zajęciowej