W marcu 2019 r. do oddziału ZUS w Gdańsku wpłynął wniosek przedsiębiorcy o wydanie pisemnej interpretacji dotyczącej składek na ubezpieczenie społeczne. Firma zajmuje się sprzedażą m.in. elektronarzędzi, produktów bhp oraz narzędzi pneumatycznych. Wnioskodawca sprzedaje te produkty bezpośrednio klientom oraz dystrybutorom za pośrednictwem sklepu stacjonarnego oraz internetowego.
Aby dotrzeć do klientów, część pracowników jeździ po konkretnym obszarze Polski. Teren ten jest określony w umowach o pracę jako miejsce świadczenia pracy. Ta grupa zatrudnionych na stanowiskach przedstawicieli handlowych będzie mieć prawo do korzystania z miejsc noclegowych o różnym standardzie. Noclegi będą opłacane albo bezpośrednio przez firmę, albo przez zwrot kosztów poniesionych przez pracowników. Firma w wyjaśnieniu skierowanym do ZUS wskazała, że hotele te będą musiały znajdować się na obszarze wskazanym w umowach jako miejsce wykonywania pracy, ale poza miejscami zamieszkania pracowników. Co ważne, zapis o finansowaniu przez pracodawcę noclegów znajdzie się w regulaminie wynagradzania pytającej spółki. Jednocześnie przedsiębiorca poinformował ZUS, że zgodnie z interpretacją indywidualną dyrektora izby skarbowej pracownicy firmy pytającej nie będą uzyskiwali przychodu od noclegów. W związku z tym spółka nie będzie musiała od bezpłatnego zakwaterowania obliczać zaliczek na podatek dochodowy. W ocenie wnioskodawcy skoro te noclegi nie będą przychodem, nie należy obliczać składek na ubezpieczenie społeczne od wartości udostępnionego pracownikom bezpłatnego zakwaterowania. Sprawa wydawała się prosta, bowiem już wcześniej ZUS wydał kilka korzystnych dla przedsiębiorców interpretacji. Tak jednak nie było w tym przypadku. ZUS bowiem zażądał szczegółowych wyjaśnień, jakie to zdarzenie nie będzie stanowiło przychodu pracownika. Firma nie mając innego wyjścia, zwróciła się o rozstrzygnięcie tej kwestii do ministra finansów. Ale próba wyjaśnienia sprawy spowodowała, że ZUS odmówił wydania pisemnej interpretacji. To zaś spowodowało, że firma odwołała się do sądu okręgowego. Sprawę jednak przegrała, bowiem sąd oddalił odwołanie przedsiębiorcy. Dopiero sąd apelacyjny przyznał mu rację i zobowiązał ZUS do wydania decyzji.
Akta sprawy zostały doręczone do ZUS 25 czerwca 2019 r. I dopiero wówczas organ rentowy uznał, że stanowisko przedsiębiorcy jest prawidłowe. I ma on prawo do nieuwzględnienie w podstawie wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne bezpłatnego zakwaterowania. A podstawą do wydania takiego stanowiska jest wydana w 2017 roku interpretacja indywidualna wydana przez dyrektora izby skarbowej. Przy czym ZUS podkreślił, że pojawiające się w systemie ubezpieczeń społecznych pojęcie przychodu zawsze musi być odczytane przez podatek PIT. A sam organ rentowy nie może władczo zadecydować, czy dane świadczenie jest przychodem, czy też nim nie jest.