Do czwartku gminy i powiaty mają czas na złożenie w swoim urzędzie wojewódzkim oświadczenia, czy przyjmują lub nie dotację przyznaną w ramach programu Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2019 r.
W jego ramach samorządy mogły ubiegać się o dofinansowanie do kosztów wynagrodzeń osób zajmujących się wsparciem rodzin biologicznych oraz pomagających rodzinom zastępczym i rodzinnym domom dziecka (łącznie z refundacją wydatków poniesionych na ten cel od stycznia br.). Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, które właśnie ogłosiło wyniki naboru wniosków, zarezerwowało na ten cel 75 mln zł. Okazuje się, że zainteresowanie ze strony samorządów było większe, bo gminy złożyły zapotrzebowania na kwotę prawie 60 mln zł, natomiast powiaty chciały otrzymać 30,8 mln zł. Ostatecznie resort postanowił, że na pensje asystentów przyzna 49,2 mln zł, zaś na koordynatorów 25,7 mln zł.
Zgodnie z zasadami programu preferowane były te samorządy, w których wspomniane osoby były zatrudnianie na podstawie umowy o pracę. W takim przypadku mogły liczyć też na wyższe dofinansowanie do ich wynagrodzenia. Jeśli bowiem asystent lub koordynator pracuje na etacie, to dotacja budżetowa może pokrywać do 60 proc. jego wynagrodzenia brutto, przy czym nie więcej niż 1900 zł. Natomiast gdy wspomniane osoby świadczą usługi, mając podpisaną umowę zlecenia, to dofinansowanie nie może przekroczyć więcej niż 27 proc. pensji ogółem (maksymalnie 800 zł). W efekcie uzyskane przez gminy pieniądze pozwolą pokryć wydatki na wynagrodzenia ponad 3,5 tys. asystentów rodzin, w tym 3,1 tys. na umowie o pracę. Z kolei powiaty otrzymają pieniądze na 1,6 tys. koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, w tym 1,5 tys. pracujących na etacie.
MRPiPS podkreśla, że przyjęcie od 2017 r. takich warunków przyznawania dofinansowania ma zachęcać i mobilizować samorządy do zatrudniania osób odpowiadających za pomoc rodzinom na mocy kodeksu pracy. Przynosi to efekty, bo w 2018 r. etaty miało 85 proc. wszystkich asystentów oraz 84 proc. koordynatorów.
Reklama