W naszej firmie są dwa terminy wypłaty wynagrodzenia. Pensje dla pracowników administracyjnych wypłacamy do 30. dnia danego miesiąca, a dla pracowników fizycznych do 10. dnia następnego miesiąca. Kiedy powinniśmy dokonać pierwszych wpłat do PPK za naszych podwładnych, jeśli umowę o prowadzenie PPK w ich imieniu zamierzamy zawrzeć 12 listopada 2019r.? Czy premie wypłacone pod koniec listopada, ale przysługujące za III kwartał, kiedy pracownicy nie byli jeszcze w PPK, powinny zostać uwzględnione w wynagrodzeniu, od którego naliczane są te wpłaty?
Pierwsze wpłaty do PPK należy naliczyć już od pierwszego wynagrodzenia, wypłaconego po zawarciu umowy o prowadzenie PPK, bez względu na to, za jaki okres przysługuje wynagrodzenie, które stanowi podstawę naliczenia tych wpłat. Oznacza to, że pierwsze transfery do PPK powinny zostać naliczone od wynagrodzenia uczestników PPK przesłanego w terminie do 30 listopada 2019 r. i dokonane, czyli przekazane instytucji finansowej, do 15 grudnia. Wpłaty za uczestników, których wynagrodzenie zostanie uregulowane w terminie do 10 grudnia, powinny zostać naliczone w grudniu i dokonane do 15 stycznia 2020r. W wynagrodzeniu, które stanowi podstawę naliczenia opłat do PPK, należy uwzględnić premię kwartalną.
Zasady dokonywania wpłat do PPK wynikają z art. 28 ustawy z 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 2215 ze zm.). Zgodnie z tym przepisem wpłaty są robione w terminie do 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zostały obliczone i pobrane. Oznacza to, że podmiot zatrudniający nalicza wpłaty do PPK w terminie przekazywania wynagrodzenia, a następnie dokonuje tych wpłat do 15. dnia następnego miesiąca.
Wpłaty finansowane przez uczestnika PPK oraz pracodawcę stanowią procent wynagrodzenia uczestnika PPK (art. 26 ust.1 i 2 oraz art.27 ust. 1 i 3 ustawy o PPK).
Wynagrodzenie definiuje art. 2 ust. 1 pkt. 40 ustawy o PPK i jest to podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, o której mowa w ustawie z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 300 ze zm.), bez stosowania ograniczenia, o którym mowa w art. 19 ust. 1 tej ustawy (tzw. 30-krotność) oraz z wyłączeniem podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe osób przebywających na urlopie wychowawczym oraz pobierających zasiłek macierzyński lub zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego.
Oznacza to, że w wynagrodzeniu będącym podstawą do obliczenia wysokości wpłat do PPK należy uwzględnić tylko te składniki, które stanowią podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Tak jest w przypadku premii kwartalnej, a więc i od niej pracodawca powinien naliczyć transfery do PPK i odprowadzić je do instytucji finansowej. To, że premia ta została przyznana za okres, w którym pracownik nie był jeszcze uczestnikiem PPK, nie ma żadnego znaczenia. Wpłaty do PPK obliczamy bowiem od wynagrodzenia wypłaconego w danym miesiącu, a nie przysługującego za dany miesiąc. Trzeba też pamiętać, że jeśli suma przychodów uczestnika PPK przekroczy roczny limit podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (tzw. 30-krotność), wpłaty do PPK nadal powinny być dokonywane.
Czytaj też w tygodniku dla prenumeratorów Kadry i Płace