Zwolnione ze składek są tylko te przychody, które mają postać niepieniężną. Tego kryterium nie spełnia system punktowy – uznał ZUS.
Sprawa dotyczyła przedsiębiorcy, który w ramach specjalnego programu będzie oferował pracownikom po cenach niższych niż detaliczne świadczenia abonamentowe (pakiet usług opieki medycznej, ubezpieczenia, Karty MultiSport) lub jednorazowe (bilety do kina czy na imprezy sportowe).
System ma działać na zasadzie kafeteryjnej, tzn. pracodawca będzie oferować każdemu pracownikowi miesięczny budżet (pulę punktów), który osoba zatrudniona może rozdysponować na udostępnione w ramach programu świadczenia. Każde z nich ma odpowiadać określonej liczbie punktów i każdy dokonany wybór pomniejsza posiadaną przez pracownika pulę punktów.
Reklama
Firma zadała ZUS pytanie w sprawie dopuszczalności wyłączenia z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne tego typu świadczeń. W jej ocenie są one zwolnione ze składek na podstawie par. 2 ust. 1 pkt 26 rozporządzenia ministra pracy i polityki społecznej w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1949). Zgodnie z tym przepisem z podstawy wymiaru składek wyłączone są korzyści materialne polegające na uprawnieniu do zakupu po cenach niższych niż detaliczne niektórych artykułów, przedmiotów lub usług oraz korzystaniu z bezpłatnych lub częściowo odpłatnych przejazdów środkami lokomocji.
ZUS miał jednak inne zdanie na ten temat. Uznał, że w ramach programu, o którym wspomina firma, pracownicy będą otrzymywać świadczenie o charakterze pieniężnym. Pieniądze pochodzące od pracodawcy i pracownika wymieniane będą bowiem na punkty, a nie na konkretne artykuły, przedmioty lub usługi wynikające z zapisów w regulaminie wynagradzania. Dopiero posiadając określoną liczbą punktów, pracownik może je wydać na wybrane świadczenia.
Zastosowany system nie spełnia więc warunków do skorzystania z wyłączenia z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Korzystają z niego jedynie te przychody, które przybierają postać niepieniężną.
Decyzja ZUS oddział w Gdańsku z 21 sierpnia 2019 r. (DI/100000/43/540/2019)