Od 1 września 2019 r. wykonawcy umów (w tym w ramach zamówień publicznych) będą mogli wnioskować do zamawiających o podjęcie negocjacji w sprawie należnego wynagrodzenia za usługę. Tak wynika z opublikowanej w ubiegłym tygodniu ustawy z 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U. poz. 1564).
Zgodnie z nią od 1 stycznia 2020 r. do najniższej płacy nie będzie wliczany dodatek stażowy. Obecnie osobom, których wynagrodzenie dzięki takiemu dodatkowi osiągały poziom co najmniej minimalnej płacy, nie trzeba było wyrównywać pensji zasadniczej. Zmiana jest korzystna dla pracowników, ale stawia w trudnej sytuacji niektórych wykonawców już zawartych umów. Chodzi o te kontrakty, które przewidują wynagrodzenie bez uwzględnienia zmiany przepisów (zakładają wliczanie dodatku stażowego do pensji pracowników realizujących zamówienie). Takie umowy nie gwarantują pieniędzy na wypłatę minimalnego wynagrodzenia po nowelizacji ustawy. Dlatego przepisy przejściowe umożliwiają wykonawcom takich kontraktów wnioskowanie do zamawiającego usługę o zmianę warunków płacowych.
– Brak możliwości renegocjacji w związku ze zwiększonymi kosztami wynikającymi z omawianej ustawy mógłby skutkować utratą rentowności przedsiębiorstw oraz stanowić zagrożenie dla realizacji umów – tłumaczył resort pracy (w uzasadnieniu projektu ustawy).
Zgodnie z tymi regulacjami w okresie od 1 września 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. wykonawca umowy (zawartej przed 1 września 2019 r.) może zwrócić się do zamawiającego z wnioskiem o negocjacje i zawarcie porozumienia w sprawie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia. Będzie to uzasadnione w przypadkach, gdy konieczne są zmiany wysokości płacy pracowników w związku z nieuwzględnieniem dodatku stażowego w kwocie minimalnej pensji i wpłynie to na koszty wykonania zamówienia. Wniosek można składać w formie pisemnej, elektronicznej lub dokumentowej. Wykonawca powinien przedstawić zamawiającemu sposób i podstawę wyliczenia odpowiedniej zmiany należnego wynagrodzenia, czyli sumę wzrostu – od 1 stycznia 2020 r. – kosztów wynikających z podwyższenia dotychczasowej pensji pracowników realizujących zamówienie (o wysokość dodatku za staż pracy). Zamawiający może żądać udokumentowania tych danych.
Szczególna regulacja została przewidziana dla umów realizujących inwestycje finansowane z budżetu państwa. W ich przypadku odpowiednia zmiana wynagrodzenia nie może spowodować powiększenia wartości kosztorysowej inwestycji.
Etap legislacyjny
Częściowe wejście w życie ustawy (od 1 września)