Ustawa z 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz.U. poz. 2215 ze zm.) to stosunkowo nowa regulacja prawna – została uchwalona w ostatnim kwartale 2018 r., a weszła w życie 1 stycznia 2019 r. Mimo to już w maju uchwalona została nowelizacja części jej przepisów (ustawa z 16 maja 2019 r. o zmianie ustawy o pracowniczych planach kapitałowych, ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych oraz ustawy – Prawo bankowe; Dz.U. poz. 1074).Wprowadzone przez nią zmiany – chociaż nieliczne – są jednak istotne i odczuwane zarówno dla pracodawców, jak i instytucji finansowych. W tym miejscu wystarczy wspomnieć, że podstawowym założeniem noweli było zniesienie progu 30-krotności rocznego limitu podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Po wejściu w życie nowelizacji – co nastąpiło 25 czerwca 2019 r. – do celów naliczania wpłat PPK nie ma znaczenia limit rocznych składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Poza tą kwestią ustawodawca wprowadził również wiele innych zmian, jak m.in. sumaryczny limit zasileń na wszystkie rachunki PPK w skali roku, a także modyfikacje dotyczące obowiązków pracodawców w zakresie obniżenia wpłat podstawowych czy w zakresie przesłanek uzyskania prawa do wynagrodzenia zmiennego przez instytucje finansowe.
Następna (i na razie ostatnia) nowelizacja ustawy o pracowniczych planach kapitałowych została wprowadzona przez ustawę z 4 lipca 2019 r.o systemie instytucji rozwoju (najpóźniejsza data ogłoszenia w Dzienniku Ustaw to 21 sierpnia – po zamknięciu niniejszego wydania). Przewidziano w niej kolejną już zmianę art. 135 ustawy o PPK, dotyczącego kwestii renegocjowania wynagrodzenia w zamówieniach publicznych. Wejdzie ona w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia (jeśli publikacja nastąpi 21 sierpnia, to nowela zacznie obwiązywać 5 września 2019 r.).
Modyfikacje wynikające z obydwu wskazanych nowelizacji omawiamy w pierwszej kolejności. Dalej komentujemy wybrane zmiany, które ustawa o pracowniczych planach kapitałowych wprowadziła do innych ustaw. Zostały one dokonane m.in. w kodeksie pracy w zakresie zasad dotyczących potrącania z wynagrodzenia oraz w ustawie z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 300 ze zm.) w zakresie danych niezbędnych do raportowania przez podmioty zatrudniające do ZUS. Ponadto wdrożenie PPK wymagało także zmian w ustawie z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), by określić charakter PPK w kontekście regulacji zamówień publicznych. Nowelizacja objęła także ustawę z 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1251 ze zm.), która wymagała dostosowania ze względu na nowe obowiązki Państwowej Inspekcji Pracy dotyczące PPK. ©℗
Komentarz do ustawy o PPK (w brzmieniu sprzed obydwu nowelizacji) ukazał się:
cz. 1 – 21 lutego 2019 r. (DGP nr 37),
cz. 2 – 21 marca 2019 r. (DGP nr 57),
cz. 3 – 18 kwietnia 2019 r. (DGP nr 77),
cz. 4 − 23 maja 2019 r. (DGP nr 99),
cz. 5 – 13 czerwca 2019 r. (DGP nr 114),
cz. 6 – 18 lipca 2019 r. (DGP nr 138).
TYDZIEŃ Z KOMENTARZAMI – baza publikacji
Dotychczas w tygodniku Kadry i Płace komentowaliśmy m.in. ustawy:
 • z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych
 • z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy
 • z 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców
 • z 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych
 • z 23 maja 1991 r. o rozwiązywaniu sporów zbiorowych
 • z 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy
 • z 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy
 • z 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach
 • z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa
 • z 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę
 • z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych
 • z 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych
 • z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
 • z 26 stycznia 1982 r. – Karta nauczyciela
 • z 10 stycznia 2018 r. o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni
 • z 10 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze skróceniem okresu przechowywania akt pracowniczych oraz ich elektronizacją
a także rozporządzenie:
 • ministra rodziny, pracy i polityki społecznej z 10 grudnia 2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej
Przeoczyłeś tygodnik? Znajdziesz go w wydaniach dgp na www.edgp.gazetaprawna.pl