Firma nie będzie już musiała wskazywać konkretnego sądu pracy, do którego pracownik może wystąpić z żądaniem sprostowania świadectwa pracy. Zmieni się jednocześnie krąg osób, którym można przekazać kopię takiego dokumentu.
Tak wynika z projektu rozporządzenia ministra rodziny, pracy i polityki społecznej zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadectwa pracy. Trafił on już do konsultacji społecznych.
Nowe przepisy mają dostosować rozporządzenie do zmian legislacyjnych. 7 września 2019 r. w życie wejdzie nowelizacja k.p. z 16 maja 2019 r. (Dz.U. poz. 1043). Wydłuży ona czas na wystąpienie z wnioskiem do pracodawcy o sprostowanie świadectwa lub do sądu (w razie odmowy ze strony zatrudniającego). Pracownik będzie miał na to 14 dni, a nie jak obecnie siedem. W związku z tym konieczne stało się dostosowanie nie tylko samego rozporządzenia, ale także pomocniczego wzoru świadectwa, które zawiera pouczenie o możliwości sprostowania. Jednocześnie w pouczeniu tym pracodawca nie będzie musiał już wskazywać konkretnego sądu pracy, do którego zatrudniony może wnieść żądanie o modyfikację świadectwa.
Według resortu k.p. nie wskazuje takiego obowiązku, a jego realizacja budziła wiele wątpliwości. Z k.p.c. wynika bowiem, że powództwo z zakresu prawa pracy może być wytoczone przed sądem właściwości ogólnej pozwanego bądź przed tym, w którego okręgu praca jest, była lub miała być wykonywana albo w którego okręgu znajduje się zakład pracy. Wybór należy do powoda (w tym przypadku pracownika). Dlatego ostatecznie w nowej wersji wzoru świadectwa pracodawca będzie informował jedynie o możliwości żądania sprostowania przed sądem pracy, bez wskazywania konkretnej jednostki.
Obecnie obowiązujące rozporządzenie wymaga także zmian wynikających z ustawy z 10 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze skróceniem okresu przechowywania akt pracowniczych oraz ich elektronizacją (Dz.U. poz. 357). Te przepisy nałożyły na pracodawców obowiązek wydania kopii całości lub części dokumentacji pracowniczej na wniosek pracownika lub osób mu bliskich (w razie śmierci zatrudnionego; chodzi o osoby wymienione w art. 949 par. 3 k.p., m.in. małżonka, dzieci, rodziców). Świadectwo jest częścią dokumentacji, więc te nowe przepisy także jego dotyczą. W związku z tym uchylony zostanie par. 6 obecnego rozporządzenia, który w odmienny sposób określa krąg osób mogących otrzymać kopię takiego dokumentu (np. uprawnia do tego spadkobierców zmarłego pracownika).
Etap legislacyjny
Projekt rozporządzenia trafił do konsultacji