Firma nie będzie już musiała wskazywać konkretnego sądu pracy, do którego pracownik może wystąpić z żądaniem sprostowania świadectwa pracy. Zmieni się jednocześnie krąg osób, którym można przekazać kopię takiego dokumentu.
Tak wynika z projektu rozporządzenia ministra rodziny, pracy i polityki społecznej zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadectwa pracy. Trafił on już do konsultacji społecznych.
Nowe przepisy mają dostosować rozporządzenie do zmian legislacyjnych. 7 września 2019 r. w życie wejdzie nowelizacja k.p. z 16 maja 2019 r. (Dz.U. poz. 1043). Wydłuży ona czas na wystąpienie z wnioskiem do pracodawcy o sprostowanie świadectwa lub do sądu (w razie odmowy ze strony zatrudniającego). Pracownik będzie miał na to 14 dni, a nie jak obecnie siedem. W związku z tym konieczne stało się dostosowanie nie tylko samego rozporządzenia, ale także pomocniczego wzoru świadectwa, które zawiera pouczenie o możliwości sprostowania. Jednocześnie w pouczeniu tym pracodawca nie będzie musiał już wskazywać konkretnego sądu pracy, do którego zatrudniony może wnieść żądanie o modyfikację świadectwa.