Po czterech latach od zakończenia poprzedniej działalności gospodarczej ZUS wydał decyzję o zadłużeniu składkowym z ubezpieczenia zdrowotnego. Samego długu nie kwestionuję, lecz przez ten okres naliczono znaczną kwotę odsetek. Czy ZUS postąpił prawidłowo? Ja o zadłużeniu nic nie wiedziałem (nie zdawałem sobie sprawy z obowiązku zgłoszenia się do tego ubezpieczenia), a gdyby ZUS wykonał szybciej te czynności, odsetki by nie powstały.
Zgodnie z art. 66 ust. 1 pkt 1 lit. c ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego podlegają osoby spełniające warunki do objęcia ubezpieczeniami społecznymi lub ubezpieczeniem społecznym rolników, które prowadzą działalność pozarolniczą lub z nimi współpracują z wyłączeniem osób, które zawiesiły wykonywanie działalności gospodarczej. Zgodnie zaś z art. 69 ust. 1 tej ustawy obowiązek ubezpieczenia zdrowotnego osób powstaje i wygasa w terminach określonych w przepisach o ubezpieczeniach społecznych. Składkę na ubezpieczenie zdrowotne opłaca osoba podlegająca temu ubezpieczeniu.
Osoby prowadzące pozarolniczą działalność są zobowiązane bez uprzedniego wezwania opłacić i rozliczyć składki na to ubezpieczenie za każdy miesiąc kalendarzowy w trybie i na zasadach oraz w terminie przewidzianych dla składek na ubezpieczenie społeczne.
Sąd Apelacyjny w Gdańsku w wyroku z 16 maja 2017 r., sygn. akt III AUa 8/17, wskazał, że obowiązek ubezpieczenia zdrowotnego przedsiębiorcy powstaje z mocy prawa, a art. 76 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych nakłada na tego przedsiębiorcę obowiązek zgłoszenia się do ubezpieczenia zdrowotnego z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej. Wynika z tego, że osoba prowadząca działalność gospodarczą spełniająca warunki do objęcia ubezpieczeniami społecznymi ma obowiązek zgłosić się do obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego sama.
Natomiast w wyroku Sądu Okręgowego w Siedlcach z 18 maja 2017 r., sygn. akt IV U 908/16, przedmiotem oceny prawnej sądu był zbliżony stan faktyczny. Sąd w tej sprawie uznał decyzję ZUS, określającą zadłużenie składkowe z odsetkami, za zasadną. Jednocześnie sąd zanegował argumenty byłego przedsiębiorcy, jakoby winę za powstanie zadłużenia odsetkowego ponosił ZUS, który przez lata nie wzywał do zapłaty zaległych składek. Sąd zaznaczył, że to na przedsiębiorcy spoczywa obowiązek opłacania, rozliczania składek, bez konieczności uprzedniego wzywania do dokonania wpłaty.
Można więc stwierdzić, że decyzja ZUS jest prawidłowa. Przedsiębiorca powinien sam weryfikować stan własnych zobowiązań składkowych i je regulować na bieżąco.
Podstawa prawna
Art. 66 ust. 1 pkt 1 lit. c, art. 69 ust. 1, art. 76, art. 84 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1373).