Pracownik wraca do firmy po urlopie wychowawczym. Czy będzie mu przysługiwać wyższe wynagrodzenie, jeśli w trakcie jego nieobecności podwyższono pensje na stanowisku, które zajmuje?
Dr Magdalena Zwolińska adwokat i partner w kancelarii NGL Legal / DGP
Korzystanie z przysługujących uprawnień rodzicielskich nie powinno prowadzić do pogorszenia sytuacji zawodowej pracujących rodziców. Dlatego zatrudnionemu przysługuje prawo powrotu do pracy po zakończeniu urlopu wychowawczego, co do zasady na stanowisko zajmowane przed skorzystaniem z opieki na dziecko. Jeśli nie będzie to możliwe, pracodawca ma obowiązek zatrudnić go na stanowisku równorzędnym z zajmowanym przed rozpoczęciem urlopu lub innym, odpowiednim ze względu na jego kwalifikacje zawodowe.
Co istotne brak możliwości zatrudnienia w dotychczasowych warunkach wynikać może np. ze zmiany struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa lub likwidacji konkretnego miejsca pracy (ale nie z powodu zatrudnienia na to stanowisko innego pracownika na czas nieokreślony).
Pracownikowi, który powraca po wychowawczym, przysługuje wynagrodzenie nie niższe od tego jakie dostał w dniu podjęcia pracy na stanowisku zajmowanym przed urlopem. Tak wynika z art. 1864 k.p. Jeżeli w trakcie korzystania z urlopu doszło do zmian płacowych dotyczących tego miejsca pracy, to obejmują one także wynagrodzenie podwładnego wracającego z urlopu wychowawczego. Podstawą określenia wysokości pensji nie jest bowiem wynagrodzenie pobierane przez pracownika przed urlopami związanymi z rodzicielstwem, lecz to przysługujące mu aktualnie na stanowisku, z którego odszedł na urlop. W przeciwnym razie doszłoby do nierównego traktowania w związku z korzystaniem z urlopów macierzyńskich lub wychowawczych. Ustalenie niższego wynagrodzenia zasadniczego rodzicom powracającym do pracy (w porównaniu do zatrudnionych na takich samych stanowiskach) stanowiłoby oczywistą dyskryminację ze względu na rodzicielstwo (art. 183a par. 1 w zw. z art. 183b par. 1 pkt 2 k.p.).
W praktyce oznacza to, że wszelkie regulacje płacowe, które dopuszczają możliwość różnicowania wynagrodzeń pracowników zatrudnionych na takim samym stanowisku i z takim samym zakresem obowiązków po okresie korzystania z urlopów na dziecko, są niezgodne z k.p.
Dr Magdalena Zwolińska adwokat i partner w kancelarii NGL Legal