Sprawa dotyczy pracodawcy, który wypłacał swoim pracownikom nagrodę jubileuszową po przepracowaniu 20, 25, 30, 35, 40 i 45 lat. Jednak po zmianach organizacyjnych firma zdecydowała się je zlikwidować.
W zamian pracownicy dostaną jednorazową rekompensatę za zniesienie uprawnienia do nagrody. Jej wysokość będzie uzależniona m.in. od stażu pracy czy kwoty wynagrodzenia.
Firma zwróciła się do ZUS z pytaniem, czy odszkodowanie z tytułu likwidacji świadczenia jubileuszowego jest przychodem stanowiącym podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne.
ZUS uznał, że nie. W uzasadnieniu powołał się na par. 2 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia ministra pracy i polityki socjalnej w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1949). Zgodnie z tym przepisem podstawy wymiaru składek nie stanowią przychody z tytułu nagrody jubileuszowej, jeżeli według zasad określających warunki jej przyznawania przysługuje ona pracownikowi nie częściej niż co 5 lat.
W ocenie ZUS przepis ten znajduje również zastosowanie w sytuacji, gdy pracodawca likwidując (w zakładowym układzie zbiorowym pracy lub regulaminie wynagradzania) instytucję nagród jubileuszowych, przewiduje możliwość wypłaty rekompensaty z tego tytułu. I to niezależnie od nazwy tego świadczenia.
Organ rentowy wskazał, że decydujące znaczenie w kontekście zwolnienia tego typu świadczeń pieniężnych z obowiązku opłacania składek ma periodyczne (nie częstsze niż co 5 lat) nabywanie przez pracownika uprawnienia do nagrody jubileuszowej.
Rozstrzygając przedstawione zagadnienie, ZUS wziął pod uwagę dwie przesłanki: wypłata rekompensaty następuje w związku z likwidacją nagród jubileuszowych, a dotychczas obowiązujące zasady ich przyznawania i wypłaty przewidywały, że nie przysługiwały one częściej niż co 5 lat.
Z opisu sprawy wynika, że zostały spełnione te dwie przesłanki.
Decyzja ZUS oddział w Gdańsku z 5 lipca 2019 r. (DI/100000/43/493/2019)