Sprawa dotyczy przedsiębiorcy, który zamierza umożliwić pracownikom korzystanie z samochodów służbowych do celów prywatnych. Z tego tytułu będą zobowiązani do uiszczania pracodawcy miesięcznych zryczałtowanych opłat. Uprawnienie zostanie uregulowane w regulaminie wynagradzania.
W ocenie pracodawcy przychód pracownika z tytułu używania samochodu służbowego w celach prywatnych nie stanowi podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Zgodnie bowiem z par. 2 ust. 1 pkt 26 rozporządzenia ministra pracy i polityki socjalnej w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1949) podstawy wymiaru nie stanowią korzyści materialne wynikające m.in. z regulaminów wynagradzania, a polegające na uprawnieniu do zakupu po cenach niższych niż detaliczne niektórych artykułów, przedmiotów i usług oraz korzystania z bezpłatnych lub częściowo odpłatnych przejazdów środkami lokomocji.
Skoro zatem pracownicy wnioskodawcy, którym powierzono samochody służbowe, będą korzystać z tych środków lokomocji, to korzyść materialna z tego tytułu będzie zwolniona ze składek.
Zaznaczył przy tym, że nie ma podstaw, aby przyjąć, iż pod pojęciem przejazdów środkami lokomocji należy rozumieć wyłącznie transport publiczny. Rozporządzenie nie wprowadza bowiem definicji środka lokomocji, natomiast słownik wskazuje, że jest nim pojazd, czyli także samochód.
W związku z powyższym, w ocenie pracodawcy przychód pracownika z tytułu używania samochodu służbowego do celów prywatnych będzie zwolniony ze składek. Chciał się jednak upewnić, że dobrze myśli, i zwrócił się do ZUS z wnioskiem o interpretację. Organ rentowy nie podzielił jego zdania.
W uzasadnieniu wskazał, że czym innym jest udostępnienie przez pracodawcę pracownikom po cenach niższych niż detaliczne artykułów, przedmiotów lub usług, które firma nabywa z wyraźnym przeznaczeniem na ten cel. Czym innym zaś udostępnienie własnego majątku służącego do wykonywania działalności gospodarczej.
W przypadku udostępnienia własnych składników majątkowych pojawia się wyraźna korzyść, ale po stronie firmy. Trudno w tym wypadku mówić o partycypacji w kosztach nabycia.
Udostępnienie samochodu służbowego nie może być też uznane za przejazdy środkami lokomocji. Pod tym pojęciem należy rozumieć zorganizowaną i usystematyzowaną formę przemieszczania się, np. zapewnienie biletu lotniczego, dowóz pracowników do pracy przeznaczonym do tego pojazdem.
Decyzja ZUS w Gdańsku z 9 lipca 2019 r. (DI/100000/43/561/2019)