Książka operatora, która umożliwia jej posiadaczowi m.in. obsługę koparek i spycharek, będzie miała formę plastikowej karty. Ma to ograniczyć przypadki fałszowania tego dokumentu.
Tak wynika z projektu rozporządzenia ministra przedsiębiorczości i technologii zmieniającego rozporządzenie ministra gospodarki z 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 583).
Zgodnie z omawianymi przepisami niektóre robocze maszyny budowlane (m.in. koparki, koparkoładowarki, spycharki, równiarki, wiertnice) mogą być obsługiwane wyłącznie przez osoby, które ukończyły i uzyskały pozytywny wynik sprawdzianu przeprowadzonego przez komisję powołaną przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego. Osoba, która uzyskała pozytywny wynik sprawdzianu, otrzymuje świadectwo oraz uzyskuje wpis do książki operatora (jej wzór określa załącznik nr 2 do rozporządzenia). Obecnie ma ona formę składanej papierowej książki o określonych wymiarach i kolorystyce. To ułatwiało próby fałszowania. Od 2015 r. do maja 2019 r. instytut wszczął 69 postępowań w tej sprawie. Chodzi zarówno o przypadki dopisania uprawnień, jak i fałszowania książek w całości z podrobionymi pieczęciami oraz sfałszowanymi podpisami przewodniczących komisji egzaminacyjnych. Podobne przypadki ujawniła też Państwowa Inspekcja Pracy (18 takich zdarzeń w omawianym okresie).
Reklama
Dlatego projektowane przepisy przewidują, że książki będą mieć formę plastikowej karty, która zawiera dane osobowe pracownika oraz uzyskane przez niego uprawnienia. Dotychczas wydane książki papierowe zachowają jednak ważność – projekt nie przewiduje obowiązku ich wymiany na formę plastikową. Byłoby to zbyt duże obciążenie, bo od 1990 r. wydano ok. 1 mln uprawnień. Z tego powodu nie zmieni się też formalnie nazwa dokumentu – nadal będzie to książka operatora (aby nie wywoływać zamieszania wśród zatrudnionych). W przypadku ukończenia ponownego szkolenia i uzyskania pozytywnego wyniku sprawdzianu na inną niż dotychczas maszynę, wydawana będzie nowa książka (już w formie plastikowej).
Przy okazji tej modyfikacji rozporządzenie dostosowano też do innych, wprowadzonych już zmian legislacyjnych (np. nie będzie obowiązku opatrywania karty pieczęciami).
Etap legislacyjny
Projekt rozporządzenia w konsultacjach