Podstawy wymiaru składek nie stanowi odszkodowanie wypłacone z tytułu rozwiązania stosunku pracy, do którego doszło na mocy porozumienia stron – stwierdził ZUS.
Sprawa dotyczyła pracodawcy, który zdecydował o rozwiązaniu umowy o pracę z jednym ze swoich pracowników. Strony uzgodniły wspólnie warunki zakończenia współpracy i podpisały stosowne porozumienie. Zdecydowały, że pracownik będzie zwolniony z obowiązku świadczenia pracy z prawem do zachowania wynagrodzenia. Ustalono także, że niezależnie do pensji za okres wypowiedzenia pracodawca wypłaci mu jednorazowe świadczenie pieniężne.
Firma chciała się jednak dowiedzieć, czy odszkodowanie, które ma zostać wypłacone, stanowi podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne.
Organ rentowy uznał, że nie.
W uzasadnieniu wskazał, że katalog przychodów niestanowiących podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne został zawarty w rozporządzeniu ministra pracy i polityki socjalnej w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1949). Z par. 2 ust. 1 pkt 3 tego aktu wynika, że oskładkowane nie są: odprawy, odszkodowania i rekompensaty wypłacane pracownikom z tytułu wygaśnięcia lub rozwiązania stosunku pracy, w tym także z przyczyn leżących po stronie pracodawcy, a także:
  • z powodu nieuzasadnionego lub niezgodnego z prawem wypowiedzenia umowy o pracę lub rozwiązania jej bez wypowiedzenia,
  • skrócenia okresu wypowiedzenia umowy,
  • niewydania w terminie lub wydania niewłaściwego świadectwa pracy.
ZUS uznał, że decydującą przesłanką w tym wypadku jest związek pomiędzy rozwiązaniem stosunku pracy a powstaniem roszczenia o wypłatę określonego świadczenia (bez względu na jego nazwę).
W konsekwencji wyłączeniu z podstawy wymiaru składek podlegają zarówno świadczenia (odszkodowania) przysługujące na podstawie przepisów prawa pracy (np. kodeksu pracy), jak i te ustalone na podstawie dobrowolnych porozumień zawartych pomiędzy pracownikiem i pracodawcą.
W związku z powyższym, w opisywanym wypadku podstawy wymiaru składek nie stanowi odszkodowanie wypłacone z tytułu rozwiązania stosunku pracy na mocy porozumienia stron z inicjatywy pracodawcy.
Decyzja ZUS w Lublinie z 18 lipca 2019 r. (WPI/200000/43/646/2019)