Na wakacje warto zabrać Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego – przypomina NFZ. Dokument uprawnia do bezpłatnego leczenia, ale obejmuje wyłącznie zakres usług medycznych finansowanych na terenie danego kraju.

W jakim celu wydawany jest EKUZ

EKUZ potwierdza prawo do rzeczowych świadczeń zdrowotnych, które stają się niezbędne z przyczyn medycznych, podczas pobytu na terenie innego państwa członkowskiego UE/EFTA. Kartę może wyrobić każda ubezpieczona w NFZ osoba. Z dokumentu można korzystać w 28 państwach członkowskich Unii Europejskiej: : Austrii, Belgii, Bułgarii, Chorwacji, Cyprze, Czechach, Danii, Estonii, Finlandii, Francji, Grecji, Hiszpanii, Holandii, Irlandii Litwie, Luksemburgu, Łotwie, Malcie, Niemczech, Polsce, Portugalii, Rumunii, Słowacji, Słowenii, Szwecji, Węgrzech, Wielkiej Brytanii, Włoszech. Przepisy o koordynacji obowiązują również na terytoriach:

 • francuskich: Gwadelupie, Martynice, Reunion i Gujanie Francuskiej;
 • portugalskich: na Azorach i Maderze,
 • hiszpańskich: Majorce, Minorce, Ibizie i Wyspach Kanaryjskich

oraz w państwach EFTA, tj. Norwegii, Szwajcarii, Islandii i Liechtensteinie.

Co zrobić, by uzyskać EKUZ

W celu uzyskania Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego należy złożyć wniosek o jej wydanie we właściwym ze względu na miejsce zamieszkania oddziale wojewódzkim NFZ. Dokument można złożyć osobiście oraz za pośrednictwem osoby upoważnionej lub przesłać faksem, pocztą, przy pomocy Elektronicznej Skrzynki Podawczej ePUAP bądź drogą mailową do właściwego oddziału. Należy pamiętać o podpisaniu dokumentu. Warto przy tym pamiętać, iż każdy członek rodziny jest zobowiązany do posiadania oddzielnego egzemplarza karty.

Niezbędne dokumenty

Najważniejszy dokument stanowi wniosek. Jego wzór znajdziesz TUTAJ. Co do zasady karta jest wydawana jedynie na jego podstawie. Dodatkowe dokumenty należy dołączyć, gdy:

 • wnioskodawca jest uczniem lub studentem — wówczas do wniosku załączony zostać powinien skan legitymacji szkolnej lub studenckiej W przypadku, gdy legitymacja jest nieważna do wniosku należy dołączyć zaświadczenie o kontynuowaniu nauki. Takie zaświadczenie jest ważne maksymalnie 90 dni od daty wystawienia,
 • wyjazd wnioskodawcy jest związany z pracą — wówczas do wniosku załączony zostać powinien skan dokumentu A1 z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS). Potwierdza on, które państwo ma pokryć koszty leczenia,
 • wnioskodawca jest osobą bezrobotną, która wyjeżdża za granicę, by szukać pracy — wówczas do wniosku załączony zostać powinien skan dokumentu U2 z urzędu pracy.

W sytuacji, kiedy pracownik oddziału wojewódzkiego NFZ rozpatrujący wniosek o wydanie EKUZ będzie miał wątpliwości, co do statusu ubezpieczeniowego wnioskodawcy konieczne będzie dodatkowe zweryfikowanie prawa do świadczeń tej osoby. W takiej sytuacji EKUZ zostanie wydana w oparciu o dokumenty potwierdzające ubezpieczenie zdrowotne w NFZ. Więcej informacji na ten temat znajdziesz TUTAJ.

Jak odebrać kartę

Istnieją trzy możliwości odebrania karty EKUZ:

 • osobiście w oddziale lub delegaturze NFZ,
 • pocztą, jeśli w punkcie wniosku „Sposób odbioru karty” zaznaczysz pole: „Przesłać pocztą na adres”,
 • za pośrednictwem osoby upoważnionej.

Koszty wydania i okres ważności karty EKUZ

Wydanie karty jest bezpłatne, a okres jej ważności zależy od tego,do jakiej grupy zalicza się wnioskodawca. Osoby pobierające świadczenia emerytalne uzyskają EKUZ na 5 lat. Ubezpieczeni otrzymają kartę ważną przez 3 lata. Bezrobotni zarejestrowani w Urzędzie Pracy mogą natomiast liczyć na wydanie dokumentu z dwumiesięcznym terminem ważności.

Ponadto karta może zostać wydana:

 •  na okres do 5 lat dla: dzieci i młodzież do 18 roku życia (okres ważności karty kończy się z dniem ukończenia przez te osoby 18 roku życia),
 •  na okres do 6 miesięcy dla: dla kobiet w okresie ciąży lub porodu, posiadających obywatelstwo polskie i miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • na okres do 90 dni dla: osoby, które spełniają kryterium dochodowe do otrzymywania świadczeń z pomocy społecznej i otrzymały decyzję np. wójta, burmistrza (uprawnione na podstawie art. 54 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
 •  na okres do 42 dni od dnia porodu dla: kobiety w okresie połogu, posiadające obywatelstwo polskie i miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Ile trwa wyrobienie EKUZ

Wyrobienie karty trwa od trzech do 5 dni roboczych od momentu złożenia wniosku — pod warunkiem, iż poprawnie wypełniono wniosek oraz dostarczono niezbędną dokumentację.