Proporcjonalnemu zmniejszeniu ulega kwota najniższej podstawy wymiaru składek bez względu na jej wysokość zadeklarowaną przez osobę prowadzącą pozarolniczą działalność. Uchwalę takiej treści podjęło siedmiu sędziów Sądu Najwyższego odpowiadając na pytanie prawne postawione przez Sąd Najwyższy.

Dotyczyło ono tego, czy: "Czy zgodnie z art. 18 ust. 9 oraz ust. 10 ustawy z 13.10.1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych ubezpieczony ma prawo do proporcjonalnego zwrotu uiszczonych na rzecz organu rentowego składek na ubezpieczenia społeczne w przypadku powstania niezdolności do pracy w miesiącu, za który została zapłacona składka w pełnej miesięcznej wysokości, wyłącznie w przypadku zadeklarowania najniższej podstawy wymiaru składek, czy też takie prawo przysługuje ubezpieczonemu również w przypadku zadeklarowania podstawy wymiaru składek wyższej niż minimalna?"

Zagadnienie prawne trafiło do SN z jednego z sądów apelacyjnych. Tam była rozpatrywana apelacja złożona przez ZUS, który nie zgodził się z wyrokiem sądu niższej instancji. Spór dotyczył wysokości podstawy składek na ubezpieczenie społeczne osoby prowadzącej działalność gospodarczą, która zadeklarowała wysokość podstawy w kwocie wyższej niż 60 proc. prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia.