Dyrektorzy domów dziecka powinni jeszcze w tym miesiącu zawnioskować o dodatek wychowawczy dla swoich podopiecznych. Jeśli złożą go w sierpniu, nie otrzymają zaległych pieniędzy za lipiec.
Program 500+ działający w rozszerzonej formule to nie tylko świadczenie na każde pierwsze lub jedyne dziecko w rodzinie, ale też objęcie wsparciem małoletnich umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz innych formach instytucjonalnej pieczy zastępczej. Jeszcze do końca czerwca prawo do dodatku wychowawczego będącego odpowiednikiem świadczenia 500+ miały tylko dzieci z rodzin zastępczych, rodzinnych domów dziecka oraz placówek typu rodzinnego. Ta sytuacja zmieniła się od lutego i zgodnie z art. 113a ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1111), wniosek o dodatek dla nich jest składany przez dyrektora placówki.
Co istotne, do przyznania świadczenia dla podopiecznego domu dziecka będą miały zastosowanie te same przepisy, które obowiązują rodziny zastępcze. Te zaś przewidują, że przyznanie (lub odmowa) dodatku następuje na podstawie decyzji, a przysługuje on od miesiąca złożenia wniosku. To też oznacza, że aby dyrektor placówki wymienionej w art. 113a mógł dostać dodatek wychowawczy od lipca br., wniosek musi być złożony najpóźniej 31 lipca w powiatowym centrum pomocy rodzinie. Jak podkreśla Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej złożenie wniosku w sierpniu będzie skutkować tym, że wsparcie będzie należeć się dopiero od tego miesiąca. Poza tym w przeciwieństwie do świadczenia wychowawczego wniosek o dodatek może mieć tylko formę papierową, nie można go wysłać elektronicznie.
Reklama
Resort informuje ponadto, że dyrektorzy placówek powinni przeznaczać uzyskane pieniądze w szczególności na rozwój zainteresowań oraz zwiększanie szans edukacyjnych i rozwojowych dzieci przebywających w instytucjonalnej pieczy. Dodatki nie powinny więc być wydatkowane na cele, które są finansowane z obecnie dostępnych środków na działania wymienione w par. 18 ust. 1 rozporządzenia ministra pracy i polityki społecznej z 22 grudnia 2011 r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej (Dz.U. poz. 1720), w tym m.in. wyżywienie, dostęp do opieki zdrowotnej, odzież, obuwie i środki higieny. Pieniądze ze świadczenia mogą być gromadzone, aby były dodatkowym wsparciem finansowym dla podopiecznego w procesie jego usamodzielniania po osiągnięciu pełnoletniości.