Nowy typ wsparcia dla osób, które mają orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy oraz do samodzielnej egzystencji, korzystających z emerytury, renty lub zasiłku stałego zakłada projekt ustawy, który został wczoraj przyjęty przez rząd.
– Chcemy, aby nowe świadczenie zaczęło obowiązywać od października tego roku – mówił po posiedzeniu Rady Ministrów premier Mateusz Morawiecki.
Ma ono pomóc ludziom korzystającym ze świadczeń z systemu zabezpieczenia społecznego, które ze względu na jego niską wysokość mogą mieć problemy z zaspokajaniem większych wydatków wynikających ze swojej niepełnosprawności.
Reklama
Świadczenie ma wynosić 500 zł miesięcznie. Dostaną je osoby, które spełnią kryterium dochodowe.
– Projekt zakłada, że wynosi on 1100 zł – mówiła Bożena Borys-Szopa, minister rodziny pracy i polityki społecznej.
Wsparcie będzie przyznawane decyzją wydaną przez odpowiedni organ emerytalno-rentowy (np. Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego) na wniosek osoby uprawnionej.
Ze świadczenia uzupełniającego nie będą dokonywane potrącenia i egzekucje. Będzie ono zwolnione z opodatkowania, a jego wysokość nie będzie wliczana do dochodów, od których odlicza się wydatki na cele rehabilitacyjne. Nie będzie ono także wliczane do dochodu przy ubieganiu się o świadczenia z innych systemów wspierających rodzinę (dotyczy to np. prawa do świadczeń pomocy społecznej, dodatku mieszkaniowego, dodatku energetycznego).
Rządowy program obejmie ok. 500 tys. osób, a jego roczny szacowany koszt to 3 mld zł.
– Środki na realizację tego celu będą pochodziły Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – wyjaśniał premier.
Etap legislacyjny
Projekt ustawy przyjęty przez rząd