Więcej uczniów dostanie 300+

Osoby uczące się w szkołach dla dorosłych oraz policealnych również otrzymają świadczenie na „wyprawkę”. Tak wynika z przyjętego wczoraj przez rząd projektu nowelizacji rozporządzenia Rady Ministrów z 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” (Dz.U. poz. 1061). Rozszerzenie uprawnienia do 300+ nie będzie wiązać się z modyfikacją kryterium wieku pozwalającego na uzyskanie tego wsparcia – w dalszym ciągu będzie ono przysługiwać do skończenia 20 lat lub 24 lat (w przypadku niepełnosprawności). Według szacunków MRPiPS dzięki temu grono uprawnionych do wsparcia uczniów powiększy się o ok. 117 tys. Ponieważ tegoroczny proces składania wniosków już trwa (od lipca można je wysyłać przez internet) i nie ma w tej chwili możliwości zmiany treści w systemach, osoby włączone do programu będą mogły wnioskować o 300+ od 1 sierpnia wyłącznie w formie papierowej. Poza tym nowela wprowadza kolejną drogę ubiegania się o świadczenie – za pomocą systemu PUE ZUS (obok drogi tradycyjnej, przez bankowość elektroniczną i portal Emp@tia).

Dodatkowe pieniądze dla OSP na kulturę i sport

Jeszcze w tym roku 82 mln zł z budżetu państwa mają trafić do Ochotniczych Straży Pożarnych – zakłada projekt nowelizacji ustawy z 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 620, ze zm.) przyjęty przez rząd. O fundusze będzie mogła wnioskować każda jednostka OSP. Strażacy ochotnicy będą je mogli wydać na propagowanie zasad udzielania pierwszej pomocy, organizowanie przedsięwzięć oświatowo-kulturalnych, na popularyzację sportu, kultury fizycznej. Te zadania zostaną ponadto wpisane do ustawy – obecnie są uregulowane jedynie w statutach OSP.

Rzeki zmienią właścicieli

Śródlądowe drogi wodne o szczególnym znaczeniu transportowym, które dziś należą do Skarbu Państwa, zostaną przekazane Państwowemu Gospodarstwu Wodnemu Wody Polskie. To główna zmiana, którą wprowadza nowelizacja ustawy z 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2268 ). Projekt zmian przyjął wczoraj rząd. Poza przekazaniem uprawnień właścicielskich i kompetencji do zarządzania rzekami reforma ma też zapewnić PGW WP dodatkowy, stabilny strumień pieniędzy z tytułu korzystania z dróg wodnych. Nowela zakłada również wzmocnienie uprawnień Inspekcji Ochrony Środowiska, która będzie mogła kontrolować, jak gospodarują wodami podmioty nieposiadające wymaganych prawem pozwoleń. Nowelizacja implementuje do polskiego porządku prawo unijne.

Łatwiej będzie założyć Internetowe Konto Pacjenta

Prostsze określanie na recepcie, czy przepisywany pacjentowi lek jest refundowany, możliwość wystawiania e-recepty i e-skierowania przez asystentów medycznych, potwierdzania profilu zaufanego w przychodni podstawowej opieki zdrowotnej – to tylko niektóre ze zmian przewidzianych w ustawie o zmianie niektórych ustaw w związku z wdrażaniem rozwiązań w obszarze e-zdrowia, którą przyjął wczoraj rząd. Regulacja ta wprowadza nowe rozwiązania, możliwe do wdrożenia dzięki informatyzacji systemu. Między innymi łatwiejsza będzie wymiana danych pomiędzy takimi instytucjami jak NFZ i ZUS – dzięki temu lekarz będzie wiedział, z jakich szczególnych uprawnień korzysta jego pacjent. Lekarze POZ zyskają także wgląd do informacji o swoich podopiecznych zgormadzonych w systemie – bez specjalnego upoważnienia. Natomiast inni specjaliści będą mogli wystawić recepty na darmowe leki dla seniorów (dotychczas mogli to robić tylko lekarze rodzinni). W projekcie przewidziano także kolejne środki na informatyzację systemu opieki zdrowotnej – dodatkowy budżet na lata 2020–2022 wyniesie 150 mln zł.

Wzrosną minimalne płace w lecznicach

Z 3900 zł do 4200 zł brutto wzrośnie kwota bazowa, przy użyciu której obliczane są podwyżki dla pracowników medycznych. Stanie się tak na mocy przyjętego wczoraj przez rząd projektu nowelizacji ustawy z 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1473, ze zm.). Zgodnie z nią minimalne płace to iloczyn wskaźnika przypisanego danym grupom zawodowym i kwoty bazowej. Do określonego w ustawie minimum dochodzi się stopniowo – co roku 1 lipca podwyższając płace będące poniżej tej kwoty. Ponieważ noweli nie uchwalono przed kolejną turą podwyżek, będzie ona obowiązywać z mocą wsteczną – od 1 lipca 2019 r.

Gruntowne zmiany w PAN poczekają

Wprowadzenie minimalnych stawek wynagrodzeń zasadniczych dla pracowników naukowych instytutów (PAN, badawczych, sieci badawczej Łukasiewicz, Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie) na poziomie równym pensjom minimalnym obowiązującym na uczelniach wyższych – to jedna z dwóch kwestii uregulowanych w przyjętym przez rząd projekcie ustawy o zmianie ustawy o Polskiej Akademii Nauk oraz niektórych innych ustaw. W projekcie wprowadzono także jednoznaczne sformułowanie, że wykonywanie obowiązków pracowników naukowych zatrudnionych w PAN oraz instytutach badawczych stanowi działalność twórczą o indywidualnym charakterze. Ma to pozwolić na zastosowanie 50-proc. kosztów uzyskania przychodów do całości wynagrodzenia tych osób.