Zdaniem rzecznika praw obywatelskich, brak możliwości odwołania się przez lekarza od decyzji sądu lekarskiego w przypadku nałożenia kary nagany lub upomnienia jest niezgodny z konstytucją. Dlatego rzecznik zwrócił się do minister zdrowia o wyjaśnienie tej sprawy.

Zgodnie z ustawą z 17 maja 1998 r. o izbach lekarskich (Dz.U. nr 30, poz. 158 z późn. zm.), sąd lekarski może orzec karę upomnienia, nagany, zawieszenia prawa wykonywania zawodu lekarza na okres od sześciu miesięcy do trzech lat oraz całkowicie pozbawić lekarza prawa wykonywania zawodu. Z art. 42 ust. 32 ustawy wynika, że tylko lekarzowi ukaranemu przez Naczelny Sąd Lekarski (II instancja) karą czasowego lub całkowitego pozbawienia prawa do leczenia chorych przysługuje prawo wniesienia odwołania do właściwego ze względu na miejsce zamieszkania sądu apelacyjnego - sądu pracy i ubezpieczeń społecznych. Lekarz może złożyć taki wniosek w ciągu 14 dni od dnia doręczenia mu orzeczenia wraz z uzasadnieniem sądu lekarskiego.

Tylko w 2007 roku do sądu lekarskiego II instancji wpłynęło 110 spraw. 41 lekarzy zostało uwolnionych od zarzutów, w przypadku 24 została nałożona kara upomnienia, a w dziewięciu przypadkach nagana. Tylko czterech lekarzy zostało czasowo pozbawionych prawa wykonywania zawodu.