Prowadzę duże przedsiębiorstwo produkcyjne. Niedawno natknąłem się na informację, że zaświadczenia kwalifikacyjne do obsługi maszyn nie są już wydawane bezterminowo i będzie trzeba je odnawiać. A co w takim razie z dotychczasowymi zaświadczeniami? Czy tracą one moc?
W myśl art. 22 ustawy o dozorze technicznym osoby odpowiedzialne za wytwarzanie, naprawę, modernizację i kontrolę jakości urządzeń technicznych powinny posiadać:
1) wyższe wykształcenie techniczne i co najmniej dwuletnią praktykę zawodową, lub
2) wykształcenie średnie techniczne lub średnie branżowe i co najmniej pięcioletnią praktykę zawodową.
Ponadto osoby te muszą wykazać się znajomością norm, przepisów o dozorze technicznym oraz warunków technicznych wykonywania takiego dozoru w zakresie prowadzonej działalności.
Powyższe dotyczy także osób zajmujących się materiałami i elementami stosowanymi do wytwarzania, naprawy lub modernizacji urządzeń technicznych. Skąd jednak wiadomo, że dana osoba ma wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne wymagane na danym stanowisku? Wynika to z zaświadczenia kwalifikacyjnego potwierdzającego umiejętność praktycznego wykonywania czynności oraz znajomość warunków technicznych dozoru technicznego, norm i przepisów prawnych w tym zakresie. Posiadać je muszą osoby wykonujące czynności spawania, zgrzewania, lutowania oraz przeróbkę plastyczną i obróbkę cieplną w toku wytwarzania, naprawy i modernizacji urządzeń technicznych, a także wytwarzania elementów stosowanych do wytwarzania, naprawy lub modernizacji tych urządzeń. Powyższe stosuje się także do osób obsługujących i konserwujących urządzenia techniczne.
Na skutek nowelizacji powyższych przepisów ustawą z 9 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o dozorze technicznym, które weszły w życie 1 czerwca 2019 r., zaświadczenia kwalifikacyjne nie będą już bezterminowe. Mianowicie będą one wydawane na czas określony nie krótszy niż pięć lat i nie dłuższy niż 10 lat – w zależności od rodzaju urządzenia technicznego, stopnia trudności w jego obsłudze i konserwacji oraz stopnia zagrożenia, które może ono spowodować.
Co ważne, zaświadczenia kwalifikacyjne wydane przed 1 czerwca 2019 r. zachowują ważność przez okres pięciu lat, chyba że przed upływem tego terminu zostaną cofnięte. Ponadto także zaświadczenia wydane po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego wszczętego i niezakończonego przed 1 czerwca 2019 r. zachowują ważność przez okres pięciu lat (chyba że przed upływem tego terminu zostaną cofnięte). Niemniej jednak od 1 czerwca możliwe jest także przedłużenie okresu ważności zaświadczenia kwalifikacyjnego. Jest to bezpłatne i może nastąpić na wniosek osoby zainteresowanej. Warunkiem przedłużenia będzie jednak:
1) złożenie wniosku nie później niż w terminie trzech miesięcy przed dniem upływu okresu ważności zaświadczenia;
2) wykonywanie czynności w zakresie określonym w zaświadczeniu kwalifikacyjnym przez co najmniej trzy lata w okresie ostatnich pięciu lat ważności zaświadczenia.
Podstawa prawna
Art. 22 i 23 ustawy z 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 667 ze zm.).
Art. 1, 3 i 9 ustawy z 9 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o dozorze technicznym (Dz.U. poz. 2518).