Federacja Przedsiębiorców Polskich (FPP) uważa, że ryczałtowy system opłacania składek z tytułu pozarolniczej działalności gospodarczej jest niesprawiedliwy i wymaga naprawy. Postuluje powiązanie ich z dochodem płatników. To reakcja na prognozowaną na przyszły rok niemal 10-proc. podwyżkę składek na ubezpieczenia społeczne płaconych przez przedsiębiorców.
FPP wraz z Centrum Analiz Legislacyjnych i Polityki Ekonomicznej (CALPE) proponują systemową reformę ubezpieczeń społecznych, która ma uporządkować ten obszar oraz wyeliminować jego mankamenty, takie jak nieproporcjonalne obciążenia i wątpliwości interpretacyjne dotyczące zbiegów tytułów do ubezpieczenia społecznego.
Propozycja FPP i CALPE zakłada powiązanie podstawy wymiaru składek na ZUS przedsiębiorców z podstawą opodatkowania. Taki system byłby prostszy (brak konieczności dokonywania odrębnych rozliczeń na potrzeby ZUS i urzędu skarbowego) i bardziej elastyczny od obecnego. Zaproponowane rozwiązanie wiąże wysokość obciążeń na ZUS z możliwościami finansowymi przedsiębiorców.
Zdaniem FPP skuteczna naprawa systemu ubezpieczeń społecznych nie będzie możliwa bez zmian również w obszarze zbiegów tytułów do ubezpieczenia społecznego. Komplikują one bowiem prowadzenie działalności gospodarczej. Powód? Zbiegi istniejące w przeszłości bywają kwestionowane przez organy kontrolne, co powoduje powstanie zaległości składkowych nawet za kilka lat wstecz. FPP uważa, że wprowadzenie ich propozycji nie uda się bez ograniczenia możliwości wykorzystywania zbiegów tytułów do ubezpieczenia społecznego w celu ucieczki od oskładkowania.
W związku z tym zdaniem FPP konieczne jest wprowadzenie restytucji ubezpieczeń społecznych (tj. naprawy problemów, które już powstały w efekcie obowiązywania przepisów ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych w dotychczasowym kształcie). Opierałaby się ona na zaewidencjonowaniu na kontach ubezpieczonych w ZUS składek emerytalnych i rentowych naliczonych od podstawy nieoskładkowanych umów zlecenia za okres od 2009 r. Zakładałaby także uwolnienie pracodawców od obowiązku prowadzenia sporów dotyczących podlegania ubezpieczeniom społecznym z tytułu umów zleceń w okresie od stycznia 2009 r. do dnia wejścia w życie postulowanego pakietu zmian.