Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia bhp oraz karta szkolenia wstępnego nie będą musiały być opatrzone pieczęcią pracodawcy. Tak wynika z rozporządzenia ministra rodziny, pracy i polityki społecznej z 29 maja 2019 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. poz. 1099). Jutro wejdzie ono w życie. Taka sama zmiana dotyczy też dokumentu potwierdzającego wypadek przy pracy, sporządzanego na potrzeby GUS (karta Z-KW). 29 czerwca 2019 r. wejdzie bowiem w życie rozporządzenie ministra rodziny, pracy i polityki społecznej z 4 czerwca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie statystycznej karty wypadku przy pracy (Dz.U. poz. 1106).
Rezygnacja z omawianego wymogu wynika z wcześniejszych decyzji rządu. 28 czerwca 2018 r. Rada Ministrów przyjęła „Informację dotyczącą deregulacji obowiązku stosowania pieczęci/pieczątek przez obywateli i przedsiębiorców”, przygotowaną przez ministra przedsiębiorczości i technologii. Od tego momentu poszczególne resorty mają rok na usunięcie obowiązku używania pieczęci (w odniesieniu do dokumentów wymienionych w załączniku do informacji). W związku z tym wspomniane rozporządzenia określają nowe wzory kart szkolenia wstępnego, zaświadczeń o ukończeniu konkretnego kursu oraz statystycznej karty wypadku przy pracy. W rubrykach, w których przewidziane było zamieszczenie pieczęci, pozostaną jedynie albo same oznaczenia pracodawcy, albo miejsca na podpis upoważnionych osób. Dotychczasowe wzory mogą być jeszcze stosowane, ale tylko do końca 2019 r.
W przypadku pierwszego z omawianych rozporządzeń (w sprawie szkoleń bhp) nowe przepisy dostosowują też te regulacje do ostatnich zmian ustawowych. Będzie ono jednoznacznie wskazywać, że zwolnieni ze szkolenia okresowego są tylko pracownicy administracyjno-biurowi, jeśli rodzaj przeważającej działalności pracodawcy znajduje się w grupie działalności, dla której ustalono nie wyższą niż trzecia kategorię ryzyka (w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych). Takie rozwiązanie wprowadziła ustawa z 9 listopada 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym (Dz.U. poz. 2244). Pozostali pracownicy z tej grupy zawodowej nadal muszą zaliczać okresowe kursy. Obecnie par. 14 ust. 2 pkt 5 rozporządzenia jest w tej kwestii niejednoznaczny (może sugerować, że do grupy pracowników administracyjno-biurowych można zaliczać też np. nauczycieli i zatrudnionych w podmiotach leczniczych). Dlatego konieczna była modyfikacja rozporządzenia.
Nowe przepisy uwzględniają też zmiany wynikające z ustawy z 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz.U. poz. 646 ze zm.). Wskazują, że osoba fizyczna prowadząca działalność nieewidencjonowaną (art. 5 ustawy) nie może na tej podstawie realizować szkoleń z zakresu bhp. Do tego konieczne jest zarejestrowanie działalności szkoleniowej dotyczącej bhp w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
Etap legislacyjny
Rozporządzenia wchodzą w życie 28 i 29 czerwca 2019 r.