Jeśli zakład pracy chronionej (ZPChr) odda w dzierżawę ośrodek wypoczynkowo-rehabilitacyjny, który został sfinansowany z pieniędzy zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych (ZFRON), to uzyskiwanej z tego tytułu kwoty nie trzeba będzie do niego wpłacać.
Takie stanowisko przedstawił Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) w interpretacji indywidualnej (nr DW.50.6.2019.RUK) wydanej dla jednego z pracodawców. Dotyczy ona firmy mającej status ZPChr, która jest właścicielem ośrodka wypoczynkowo-rehabilitacyjnego. Obiekt został wybudowany i jest utrzymywany ze środków ZFRON. Pracodawca zamierza jednak wydzierżawić budynek w zamian za opłaty: czynsz i równowartość podatku od nieruchomości. Dodatkowo bieżące koszty związane z utrzymaniem ośrodka również będą uiszczane przez dzierżawcę. W związku z tymi zmianami, pytający ma wątpliwości, czy kwoty, jakie otrzyma z tego tytułu, będą przychodem podlegającym przekazaniu na rachunek bankowy ZFRON.
PFRON wyjaśnia, że ogólne zasady tworzenia i przeznaczania pieniędzy ZFRON określa art. 33 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 511 ze zm.). Zgodnie z ust. 2 tego przepisu fundusz jest zasilany w szczególności ze zwolnień od podatków: od nieruchomości, rolnego i od czynności cywilnoprawnych, z części zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz wpływów z zapisów i darowizn.
Dodatkowo na ZFRON trafiają odsetki od pieniędzy zgromadzonych na jego koncie oraz kwoty pochodzące ze sprzedaży środków trwałych, np. maszyn zakupionych z tego funduszu (w części niezamortyzowanej). PFRON informuje, że wspomniany katalog ma charakter otwarty, przy czym nie oznacza to niczym nieograniczonego zakresu pieniędzy przekazywanych na ZFRON. Analizując, czy dana należność uzyskana przez ZPChr podlega obowiązkowi wpłaty na fundusz, trzeba bowiem zbadać, czy istnieją przepisy dopuszczające taką możliwość.
PFRON podkreśla, że w tej kwestii jednoznacznie wypowiedziały się sądy. Powołuje się przy tym na wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach (sygn. akt I SA/GL 693/13). Wskazał w nim, że nie negując otwartego katalogu należności określonego w art. 33 ust. 2, nie sposób podzielić poglądu, że należności z czynszu będą zasilały ZFRON i tym samym nie będą stanowić przychodu podatkowego ZPChr. Sąd przypomina, że art. 31 ust. 2 pkt 4 ustawy o rehabilitacji zakłada, że zwolnienia podatkowe, które mogą trafiać na fundusz, nie obejmują podatków dochodowych. Opłata z dzierżawy stanowi przychód z działalności gospodarczej, a więc zaliczenie go do należności ZFRON oznaczałoby de facto zwolnienie z opodatkowania, to zaś stoi w sprzeczności z treścią art. 31 ust. 2 pkt 4.
Dlatego właśnie PFRON odpowiedział pracodawcy, że przepisy ustawy o rehabilitacji nie nakładają na niego obowiązku przekazywania na ZFRON kwot uzyskanych z dzierżawy ośrodka, bo jest on przychodem z prowadzonej działalności i jako taki podlega regulacjom ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 865).
877 pracodawców ma status zakładu pracy chronionej (dane na marzec br.)