W sprawach o świadczenia wychowawcze za okres przed 1 lipca br., które nie zostaną rozpatrzone do końca czerwca, mają zastosowanie nowe przepisy, wymagające formy decyzji administracyjnej tylko w przypadku ich odmowy.
Reklama
O takim sposobie postępowania przypomina gminom Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w podręczniku dotyczącym stosowania ustawy z 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2134 ze zm.) w związku z jej nowelizacją, która wejdzie w życie 1 lipca br.
Poza zniesieniem kryterium dochodowego pozwalającego uzyskać 500+ na pierwsze lub jedyne dziecko w rodzinie przewiduje ona też, że organ przyznający wsparcie nie będzie już wydawał decyzji. Zamiast niej będzie wysyłał rodzicowi na e-mail informację o tym, że ma ustalone prawo do świadczenia. Jedynym wyjątkiem od tej reguły będzie sytuacja, gdy okaże się, że 500+ nie przysługuje. Wtedy konieczne będzie wydanie decyzji.
Jednocześnie zgodnie z przepisem przejściowym zawartym w art. 8 ustawy z 26 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz.U. poz. 924) sprawy o 500 zł na dziecko za okres do 30 czerwca, które nie zostaną zakończone przed 1 lipca, są rozstrzygane na nowych zasadach. To oznacza, że jeżeli rodzic złożył wniosek np. 24 czerwca i będzie on rozpatrywany 1 lipca lub w kolejnych dniach tego miesiąca, otrzyma on informację o przyznaniu 500+ (lub decyzję o odmowie).
Co istotne, w myśl art. 8 ustawy z 26 kwietnia 2019 r. w sprawach pochodzących z wniosków złożonych i nierozpatrzonych do 30 czerwca prawo do świadczenia może być ustalone tylko do 30 września. Natomiast w stosunku do tych wpływających po 1 lipca będzie ono przyznane aż do 31 maja 2021 r.
W praktyce będzie wyglądać to tak, że w odniesieniu do wspomnianego wniosku z 24 czerwca to, czy rodzic może otrzymać 500+ za ten miesiąc, gmina zweryfikuje zgodnie z dotychczasowymi przepisami. Gdy wniosek będzie dotyczył pierwszego dziecka w rodzinie, konieczne będzie sprawdzenie, czy nie jest przekroczony próg dochodowy. Za miesiące lipiec – wrzesień świadczenie będzie wypłacone już na podstawie nowych regulacji. Ponieważ wsparcie będzie przyznane tylko do września włącznie, rodzic musi pamiętać, że aby możliwe było wypłacanie mu pieniędzy na dzieci od 1 października do 31 maja 2021 r., po 1 lipca musi złożyć kolejny wniosek.
MRPiPS podkreśla ponadto, że inny z nowych przepisów, który pozwala uzyskać 500+ od miesiąca urodzenia dziecka (jeśli wniosek zostanie złożony w ciągu trzech miesięcy od tej daty), będzie miał zastosowanie w odniesieniu do dzieci urodzonych po 30 czerwca br. Przesądza o tym art. 12 ust. 1 ustawy z 26 kwietnia 2019 r.
Etap legislacyjny
Wejdzie w życie 1 lipca br.