Od dziś zaczynają obowiązywać przepisy, które pozwalają samorządom zakładać małe placówki dziennego lub całodobowego pobytu dla osób z autyzmem i niepełnosprawnościami sprzężonymi.
Taką możliwość wprowadza rozporządzenie ministra rodziny, pracy i polityki społecznej z 16 maja 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz.U. poz. 967). Do tej pory gminy, powiaty lub działające na ich zlecenie organizacje pozarządowe mogły prowadzić trzy rodzaje ŚDS – A, B lub C. Pierwszy z nich jest przeznaczony dla osób przewlekle psychicznie chorych, drugi dla upośledzonych umysłowo, a trzeci dla osób mających inne, przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych. Teraz dołączy do nich czwarty rodzaj ŚDS – D, którego podopiecznymi będą osoby ze spektrum autyzmu oraz niepełnosprawnościami sprzężonymi.
O poszerzenie katalogu ŚDS od dawna apelowali rodzice oraz środowiska wspierające niepełnosprawnych, argumentując, że ze względu na specyficzny charakter tej dysfunkcji zdrowotnej takie osoby źle odnajdują się w dużych placówkach, potrzebują specjalnej organizacji przestrzeni oraz zajęć prowadzonych w małych grupach. Aby im to zapewnić, resort nie tylko zdecydował się wyodrębnić nowy rodzaj ŚDS, ale dodatkowo w rozporządzeniu znalazł się przepis odnoszący się do liczby miejsc w takiej placówce. Minimalnie będzie ich pięć, jeśli z usług będą korzystać tylko osoby ze spektrum autyzmu, lub siedem, gdy będą to wyłącznie podopieczni z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub z obydwu tych grup. Natomiast pozostałe ŚDS tak jak dotychczas będzie obowiązywać wymóg posiadania nie mniej niż 15 miejsc. Ponadto dla domów typu D wprowadzony został niższy wskaźnik zatrudnienia pracowników zespołu wspierająco-aktywizującego od tego wymaganego w przypadku pozostałych rodzajów ŚDS. O ile bowiem dla placówki typu A musi on wynosić jeden etat na siedmiu uczestników zajęć, w B i C na pięciu, to w nowym rodzaju będzie to jeden pracownik na trzech.
Etap legislacyjny
Wchodzi w życie 6 czerwca br.