Dyrektor domu pomocy społecznej (DPS) będzie mógł wprowadzić ograniczenia w samodzielnym opuszczaniu terenu placówki przez osoby z zaburzeniami psychicznymi, o ile brak opieki zagraża ich życiu lub zdrowiu.
Takie rozwiązanie znalazło się w projekcie nowelizacji ustawy o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 ze zm.), którym wczoraj zajmował się rząd. Do wprowadzenia zakazu swobodnych wyjść będzie konieczne zaświadczenie lekarza, zawierające uzasadnienie dla takiego działania. Ograniczenie będzie wydawane w formie pisemnej, na czas nie dłuższy niż sześć miesięcy. Osoba, której dotyczy, będzie zaś mogła wystąpić do sądu o uchylenie zakazu, a rozprawa w tej sprawie powinna odbyć się w ciągu 14 dni. To uprawnienie będzie też przysługiwało przedstawicielowi ustawowemu mieszkańca – jeśli ten jest ubezwłasnowolniony, oraz krewnym w linii prostej. Dodatkowo to, czy DPS-y będą prawidłowo stosować nowe przepisy, kontrolować mają sędziowie – na zasadach przewidzianych w ustawie o ochronie zdrowia psychicznego.