Od września będą obowiązywać nowe, wyższe stawki wynagrodzeń dla osób odbywających przygotowanie zawodowe. Pracodawcy, którzy ich zatrudniają, będą zaś mogli wystąpić o zmianę umowy w sprawie wysokości refundacji tych kosztów.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych pracowników i ich wynagradzania (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2010), kwota pensji osób przyuczających się do zawodu wynosi w pierwszym roku nauki nie mniej niż 4 proc. przeciętnego wynagrodzenia za poprzedni kwartał, w drugim 5 proc., a w trzecim 6 proc. Natomiast przekazany do konsultacji projekt nowelizacji zakłada zmianę wysokości ich płac od 1 września br. Mają one wynosić odpowiednio 5 proc., 6 proc. i 7 proc. w pierwszym, drugim i trzecim roku edukacji.
Jednocześnie pracodawcy mogą występować o zwrot kosztów poniesionych na pensje osób przyuczanych. Problem w tym, że stosowane do tego celu rozporządzenia ministra pracy i polityki społecznej z 25 czerwca 2014 r. w sprawie refundowania ze środków Funduszu Pracy wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom (Dz.U. poz. 865) nie przewiduje sytuacji, w której stawki ulegają zmianie. Konieczne stało się więc przygotowanie nowelizacji również tego aktu prawnego, tak aby pracodawcy, którzy mają zawarte umowy o zwrot wydatków z Ochotniczymi Hufcami Pracy (OHP), mogli wystąpić z wnioskiem o modyfikację ich zapisów.
Projekt zakłada, że pracodawca będzie miał 30 dni od wejścia w życie nowych kwot na złożenie wniosku o zmianę postanowień umowy. Jeśli zrobi to później, wyższą refundację będzie mógł uzyskać od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu złożenia wniosku. Co do zasady zakłady pracy składają wnioski o refundację za pośrednictwem centrów edukacji i pracy młodzieży, które są jednostkami organizacyjnymi OHP. Te instytucje przekazują je potem do właściwych komend wojewódzkich hufców. Analogicznie będzie w przypadku wniosków o podwyżkę refundacji. Komenda wojewódzka w ciągu 30 dni powiadomi pracodawcę o sposobie rozpatrzenia jego pisma i zawrze z nim aneks do umowy.
Etap legislacyjny
Konsultacje projektu rozporządzenia