Cztery zamiast dziewięciu stron liczy druk, który będą musieli złożyć rodzice ubiegający się o świadczenie wychowawcze po 1 lipca br.
Nowy wzór wniosku potrzebny do uzyskania pieniędzy na dzieci z programu 500+ dostępny jest już na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Uwzględnia on zmiany wprowadzone do ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2134 ze zm.), na mocy ostatniej nowelizacji, a mianowicie rezygnację z kryterium dochodowego przy przyznawaniu wsparcia na pierwsze dziecko. W związku z tym nie ma już konieczności badania sytuacji finansowej rodziny i podawania potrzebnych do tego informacji we wniosku. Wpłynęło to na zmniejszenie jego wielkości. Obecnie liczy on bowiem dziewięć stron, natomiast ten, który będzie obowiązywał od lipca, ma ich tylko cztery.
Formularz składa się z dwóch części. W pierwszej trzeba będzie podać dane osoby składającej wniosek oraz dzieci, na które ma być przyznane świadczenie. Przewidziane jest miejsce na czworo potomków. Jeśli jest ich więcej, rodzic będzie musiał wypełnić załącznik i podać w nim dane pozostałych dzieci. Natomiast druga część druku zawiera pouczenia, co do tego, komu i na jakich zasadach przysługuje 500+, oraz oświadczenia. W tym miejscu rodzic musi zaznaczyć, czy on sam lub członek rodziny przebywa w innym kraju UE. Jeśli jest taka osoba, trzeba podać jej imię, nazwisko, adres zamieszkania w państwie, w którym przebywa, oraz nazwę i adres pracodawcy.
– Wydaje się, że wypełnienie zmodyfikowanego wniosku nie powinno sprawiać rodzicom trudności. Brakuje rubryki, w której rodzic mógłby deklarować, czy nad dzieckiem jest sprawowana opieka naprzemienna, czy nie, bo to pozwalałoby nam łatwiej wychwytywać takie przypadki – mówi Bogumiła Podgórska, kierownik działu świadczeń rodzinnych MOPS w Katowicach.