Każdy pracodawca, który ma obowiązek utworzenia dla swoich pracowników planu kapitałowego, powinien zawrzeć umowę o zarządzanie i prowadzenie PPK z wybraną instytucją finansową.
Terminy wejścia w życie PPK / DGP
Wybór zarządzającego PPK powinien się dokonać w porozumieniu z zakładową organizacją związkową, a jeśli takiej w firmie nie ma – w porozumieniu z reprezentacją pracowników wyłonioną specjalnie w tym celu. Jeśli pracodawca i reprezentacja pracownicza nie osiągną porozumienia, pracodawca ma prawo podjąć decyzję samodzielnie. Ale nawet wtedy przy wyborze instytucji zarządzającej PPK pracodawca powinien się wykazać należytą starannością. Powinien zwrócić uwagę na jej dotychczasowe doświadczenie w zarządzaniu funduszami inwestycyjnymi, w tym funduszami cyklu życia. Istotna jest stabilność wyników w przeszłości. Ważne jest też, czy instytucja ta oferuje wsparcie organizacyjne dla pracodawcy przy uruchamianiu i prowadzeniu PPK.
Najwięksi pracodawcy mają czas na dopełnienie wszelkich formalności do 12 listopada 2019 r., pozostali zrobią to później.

Partner z listy

Pracowniczymi planami kapitałowymi mogą zarządzać tylko wyliczone w ustawie instytucje: towarzystwa funduszy emerytalnych, funduszy inwestycyjnych i zakłady ubezpieczeń. I to tylko takie, które zostały wpisane do ewidencji PPK prowadzonej przez Polski Fundusz Rozwoju SA. Ewidencja ta ma być kompletna przed początkiem lipca i dostępna na oficjalnym portalu PPK – MojePPK.pl. Oprócz listy firm, prezentowanych w zmieniającej się codziennie i losowo kolejności, będzie tam można znaleźć ich oferty i prezentacje jako instytucji. Na razie znalazło się na niej osiem podmiotów. Są to (w kolejności alfabetycznej):
• Aegon Powszechne Towarzystwo Emerytalne SA
• AXA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA
• ESALIENS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA
Millennium Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA
• PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA
• Pocztylion-Arka Powszechne Towarzystwo Emerytalne SA
• Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU SA
• Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie WARTA SA
Wnioski do PFR o wpisanie do ewidencji złożyło kolejnych pięć instytucji. – Zakładamy, że przed 1 lipca br. na portalu PPK będą dostępne oferty 15–20 podmiotów. Dzięki temu pracodawcy będą mieli duży wybór możliwości zarządzania PPK, a rynek będzie mocno konkurencyjny, z korzyścią dla wszystkich uczestników – zapewnia Paweł Borys, prezes Polskiego Funduszu Rozwoju.
Warunki dopuszczenia do zarządzania PPK są surowe. Wybrana instytucja powinna mieć co najmniej trzyletnie doświadczenie w zarządzaniu otwartymi funduszami inwestycyjnymi lub emerytalnymi, a zakłady ubezpieczeń – ubezpieczeniach z funduszem kapitałowym. Zarządzający PPK musi dysponować też kapitałem własnym sięgającym co najmniej 25 mln zł (w tym 10 mln zł w środkach płynnych).
Gromadzone w PPK pieniądze uczestników powinny być lokowane w przynajmniej pięciu funduszach zdefiniowanej daty, a ich system powinien być zaprojekowany tak, by wraz z wiekiem członka PPK jego pieniądze były inwestowane coraz bezpieczniej.

Portfel w częściach

W ustawie o PPK dość szczegółowo opisano, w jaki sposób fundusze będą mogły inwestować pieniądze uczestników. Portfel inwestycyjny podzielono na część dłużną i część udziałową, a ich wzajemne proporcje mają się zmieniać wraz z wiekiem uczestników. Ich stosunek zmienny w czasie pokazuje poniższa tabelka.
Najogólniej, w części dłużnej fundusze mogą inwestować w bezpieczne papiery dłużne – obligacje, bony skarbowe, listy zastawne, certyfikaty depozytowe lub depozyty bankowe. W części udziałowej znajdą się akcje, prawa do akcji, prawa poboru lub inne instrumenty emitowane przez spółki publiczne notowane na GPW. Dopuszczono także inwestycje zagraniczne, ale nie mogą one przekroczyć 30 proc. Nadzór nad instytucjami zarządzającymi PPK będzie sprawowała Komisja Nadzoru Finansowego.
Może się jednak zdarzyć, że instytucja finansowa wybrana przez pracodawcę odmówi mu współpracy i nie zawrze z nim umowy o zarządzanie. Może to zrobić na przykład dlatego, że ma już wystarczającą liczbę dużych klientów, a mały przedsiębiorca, zgłaszający zaledwie kilka osób, może nie być dostatecznie atrakcyjnym klientem. Przewidziano taką okoliczność. Jeśli przedsiębiorca będzie miał kłopot ze znalezieniem partnera, powinien się zwrócić do Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych zorganizowanego przez Polski Fundusz Rozwoju (PFR TFI). Jest to – tak ją nazwano w ustawie o PPK – wyznaczona instytucja finansowa, która nie może odmówić zawarcia umowy o zarządzanie PPK żadnemu pracodawcy.