Przegląd przepisów prawa pracy i zdrowia.
• Porzuceni pracownicy ze świadectwem pracy
Jeśli firma nie wyda zatrudnionemu świadectwa pracy, może on żądać zobowiązania jej do tego przez sąd. Gdy pracodawca już nie istnieje, pracownik ma prawo żądać ustalenia uprawnienia do otrzymania świadectwa przed sądem. Takie zmiany przewiduje nowelizacja kodeksu pracy, którą na ostatnim posiedzeniu uchwalił Sejm. Umożliwia ona też m.in. dochodzenie odszkodowania z tytułu mobbingu w trakcie zatrudnienia oraz rozszerza uprawnienia opiekunów dzieci (np. babcia zastępująca na urlopie macierzyńskim matkę dziecka w razie bezprawnego zwolnienia będzie mogła domagać się pensji za cały czas pozostawania bez pracy). Ustawa trafi teraz do Senatu.
• Kolejny oręż do walki z rakiem
Stworzenie ram prawnych umożliwiających opracowanie i przyjęcie Narodowej Strategii Onkologicznej – to cel prezydenckiej ustawy, którą na ostatnim posiedzeniu przyjął Sejm. Strategia będzie weryfikowana co pięć lat, a co roku resort zdrowia będzie przygotowywał sprawozdanie z jej realizacji. Teraz ustawą zajmie się Senat.
• 500+ na każde dziecko w rodzinie
Od 1 lipca prawo do świadczenia wychowawczego na pierwsze dziecko w rodzinie nie będzie już uzależnione od spełniania kryterium dochodowego. Taką zmianę przepisów zawiera przyjęta przez Sejm ustawa z 25 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw. W efekcie rodzic każdego dziecka, które nie ma skończonych 18 lat, będzie mógł otrzymywać 500+. Przyznane po 1 lipca świadczenia będą przysługiwały w wydłużonym okresie zasiłkowym, który potrwa do końca maja 2021 r. Kolejne wnioski o pieniądze z rządowego programu będą więc przyjmowane dopiero od lutego 2021 r. Ponadto posłowie zdecydowali o wprowadzeniu do ustawy poprawki, która zakłada, że prawo do 500+ będzie przysługiwać dzieciom przebywającym w domach pomocy społecznej.
• Bezrobotni nie będą profilowani
Osoby rejestrujące się w powiatowym urzędzie pracy nie będą już poddawane procedurze profilowania i przydzielane do jednego z trzech profili pomocy. Rezygnację z tej czynności przewiduje uchwalona przez Sejm ustawa z 25 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia oraz instytucjach rynku pracy. W efekcie pośredniaki będą miały większą swobodę w stosowaniu instrumentów aktywizacji zawodowych. Nowelizacja wejdzie w życie 14 czerwca br.