Pracownik przechodzący na emeryturę w trakcie roku kalendarzowego ma prawo skorzystać z urlopu w wymiarze proporcjonalnym do okresu przepracowanego u pracodawcy w roku ustania stosunku pracy.

Wymiar urlopu pracownika

Pracownik zatrudniony na podstawie umowy o pracę – w tym podwładny przechodzący na emeryturę – ma prawo do corocznego, nieprzerwanego, płatnego urlopu wypoczynkowego w wymiarze 20 dni (jeśli okres zatrudnienia trwa krócej niż 10 lat) lub 26 dni (jeśli okres zatrudnienia trwa co najmniej 10 lat). Urlop powinien być udzielony najpóźniej do 30 września roku następującego po roku, w którym zatrudniony zyskał do niego prawo.