Bezrobotni, którzy wrócą do Polski po twardym brexicie, będą mogą liczyć na zasiłek z polskiego pośredniaka. Będą jednak musieli udowodnić, że nie pobierali go na Wyspach.

Nadal nie wiadomo, na jakich zasadach Wielka Brytania opuści Unię. Aby złagodzić skutki bezumownego brexitu, została uchwalona ustawa z 15 marca 2019 r. o uregulowaniu niektórych spraw w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej bez zawarcia umowy, do której odnosi się art. 50 ust. 2 Traktatu o Unii Europejskiej (Dz.U. 2019 r., poz. 622).

Wprowadza ona okres przejściowy dla osób wskazanych w art. 1 ust. 3 pkt 1, 2 lit. a–c oraz pkt 3 i 4 ustawy z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2018 r. poz. 1265 ze zm.), posiadających udokumentowane okresy zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub prowadzenia pozarolniczej działalności w Wielkiej Brytanii.

Ta grupa ubezpieczonych w ciągu 12 miesięcy od wejścia w życie ustawy będzie mogła zaliczyć do czasu ubezpieczenia uprawniającego do zasiłku dla bezrobotnych, od którego zależy wysokość i okres pobierania zasiłku (czyli 365 dni), również czas pobytu w Zjednoczonym Królestwie. Ustawodawca doprecyzował, że dotyczy to ubezpieczenia w dniu poprzedzającym dzień wejścia w życie ustawy oraz po tym dniu, z zastrzeżeniem, że „okresy, które zostały już raz uwzględnione jako podstawa przyznania brytyjskiego zasiłku dla bezrobotnych, nie mogą stanowić podstawy nabycia prawa do zasiłku dla bezrobotnych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej”. Ten stan bezrobotny Polak wcześniej ubezpieczony w Wielkiej Brytanii, który będzie chciał ubiegać się o wsparcie w ojczyźnie, będzie musiał potwierdzić oświadczeniem zawierającym klauzulę mówiącą o odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia oraz dokumentami wydanymi przez urzędy brytyjskie. Resort pracy wyjaśnia, że są to np. zaświadczenia P-60 i P-45, Employment History. Będą one musiały być przetłumaczone na język polski przez tłumaczy przysięgłych. Organem przyznającym prawo do zasiłku będzie starosta.

Z tych rozwiązań będą mogli skorzystać Polacy i cudzoziemcy z krajów UE, którzy pracowali lub prowadzili działalność gospodarczą na Wyspach i stracili tytuł do ubezpieczenia.

Etap legislacyjny

Ustawa czeka na wejście w życie